Takaisin ajankohtaisiin
19.6.2023 | Kuntalaisaloite

Jätetty: 19.6.2023
Diaarinumero: 345/00.02.10.01/2023
Valmistelija: Minna Penttinen, maankäyttöpäällikkö
Tila: Maankäyttöpäällikön vastaus 20.6.2023 (ruotsiksi) (pdf). Katso myös kaupunginvaltuuston päätös 13.11.2023.
Päivitetty: 22.11.2023

Vaaditaan, että rakentamaton metsikkö Junghansinkujan, Smedsinkentän ja Villa Junghansin välillä, jota kansan suussa kutsutaan Junghansinpuistoksi, rauhoitetaan rakentamiselta ja muilta toimenpiteiltä muuttamalla asemakaavaa heti kokonaisuudessaan. Vaatimus on ekologisesti ja siten myös kansanterveyden ja talouden kannalta perusteltu.

Kaksi kerrostaloa käsittävä vanhentunut asemakaava on hylättävä ja uusi kaavoitus aloitettava heti. Ajankohtainen kaupungintalon alueen kaavoitus ei saa ulottua Junghansin puistoon!

Ns. Junghansinpuiston maaperä on kosteaa, ja siinä on kaupunkimiljööhön nähden rikas luonnon monimuotoisuus. Alueen ekologinen lisäarvo samoin kuin virkistysarvo ovat huomattavia verrattuna ympärilläoleviin kuivempiin alueisiin. Jos vain pieni osa Junghansin puistoa kaavoitetaan rakentamiseen, joudutaan koko Junghansinpuisto käytännössä kuivaamaan, rakennusteknisistä syistä. Tästä seuraa, että vaikka Junghansinpuistoon rakennettaisiin vain vähän, sen luonnonarvot turmeltuisivat lopullisesti, koska ne ovat riippuvaisia maaperän luonnollisesta kosteudesta. Siksi on perusteltua, että koko Junghansinpuisto Junghansinkujan eteläpuolelta rauhoitetaan rakentamiselta.

On välttämätöntä uudistaa ns. Junghansinpuiston asemakaava rakentamisalueesta viralliseksi viheralueeksi. Samassa prosessissa pitää luonto ennallistaa uudemmalla (itäisellä) sorakentällä, joka on toinen kahdesta sorakentästä Junghansinkujan eteläpuolella, niin kutsutuista pysäköintialueista. Itäinen sorakenttä tehtiin tilapäistä tarvetta varten rakennustarvikkeiden säilyttämiseksi keskustan rakentamisprojektia varten eikä se tarve ole enää ajankohtainen. Muuta päätöstä sorakentästä ei ole.

Junghansinpuisto tai metsä merkitsee linnunlaulua, jaloja lehtipuita ja keväisin valkovuokkomattoja ja sillä on korvaamaton arvo keskeisesti sijaitsevana ja sopivasti villiintyneenä viheralueena. Alue on todistetusti rakastettu keidas hyvin suurelle joukolle kauniaislaisia: lapsiperheille, nuorisolle, eläkeläisille ja koirien ulkoiluttajille – kaikille ihmisille – terveyttä edistävien kävelyjen kohteena.

Ilmastonmuutos ja kasvava väkiluku lisäävät eivätkä pienennä sellaisten alueitten tarvetta, jotka voivat Junghansinpuiston tapaan antaa luonnollista, ilmaista viilennystä, kun tulee yhä lämpimämpiä kesäpäiviä yhä enemmän. On järkevämpää, yksinkertaisempaa ja edullisempaa säilyttää luonnollisia elintärkeitä alueita kuin yrittää tulevaisuudessa ennallistaa sellaisia alueita, jotka ovat jo vaurioituneet. Perinteinen Villa Junghans, Lafkan ja Junghansinpuisto muodostavat yhdessä tarpeellisen ja levollisen kulttuurihistoriallisen kokonaisuuden keskellä urbaania huvilakaupunkia.

Villa Junghans suojeltiin vuonna 1979 kansalaisaktiviteetin ansiosta ja myös Lafkan on suojeltu. Junghansinpuiston säilyttämiseksi järjestettiin mielenosoitus toukokuussa 2017 ja kerättiin adressiin 633 nimeä sekä 286 nimeä verkossa, mikä vastaa lähes 10 % Kauniaisten senhetkisestä väkiluvusta. Kaupunki ei vielä ole ottanut kantaa adressiin.

Sen jälkeen on tehty monia havaintoja, jotka todistavat liito-oravan esiintymisen alueella. Liito-orava on otettu EU:n ns. luontodirektiiviin 92/43/ETY, liite IV A, mikä luonnonsuojelulain mukaan merkitsee tiukkaa suojaa sen lisääntymis- ja lepoalueille.

Tässä on myös viitattava tulevaan luonnonsuojelulakiin, pykälään 11, jonka mukaan kunnan on edistettävä luonnon monimuotoisuutta ja maisemansuojelua alueellaan.

Junghansinpuiston suojelu muuttamalla vanhentunut asemakaava rakennuspaikasta viheralueeksi – ja mahdollisesti rauhoittaminen yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa – olisi linjassa erittäin ajankohtaisten tavoitteiden kanssa, jotka koskevat vahvaa ekologista näkemystä kaupunkisuunnittelussa, Tämä näkyy mm. EU:n sopimuksessa vihreistä kaupungeista (www.greencityaccord.eu), YK:n ilmastopaneelissa IPCC ja YK:n kestävyystavoitteissa. Kaupunkiemme suunnittelulla on perustava merkitys tulevaisuutta ajatellen.

Sen sijaan kaupunkisuunnittelu, joka heikentää kaupungin vihreää statusta, on loukkaus näitä pyrkimyksiä kohtaan ja myös loukkaus kauniaislaisten tahtoa vastaan.