Tukiopetus

Tukiopetusta tarjotaan, kun lapsi tarvitsee opinnoissaan lisätukea. Tukiopetus pyritään aloittamaan ennakoidusti jo ennen kuin suurempia oppimisen ja opiskelun esteitä pääsee syntymään. Tukiopetusta annetaan joko oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. Tukiopetusta annetaan mahdollisuuksien mukaan myös lapsen omalla äidinkielellä, jos se on jokin muu kun suomi tai ruotsi.

Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikaisella erityisopetuksella parannetaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistään oppimisen eri alueisiin liittyvien ongelmien kasvua. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan, mikäli lapsella on esimerkiksi kielellisiin tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, sosiaalisissa taidoissa tai koulunkäynnissä. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai joskus yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt sovitetaan lapsen saamaan muuhun opetukseen.

Joustavat opetusjärjestelyt

Joustavilla opetusjärjestelyillä voidaan tukea lasta. Jakotunneilla ja palkkitunneilla pyritään mahdollistamaan opiskelu pienemmissä ryhmissä.

  • Palkkitunneilla tarkoitetaan sitä, että saman oppiaineen tunnit järjestetään lukujärjestyksellisesti samaan aikaan yhdellä luokka-asteella.
  • Eriyttäminen on opetukseen kuuluva keino ottaa huomioon opetusryhmän tarpeet ja lapsen erilaisuus. Eriyttäminen voi kohdistua muun muassa opetuksen sisältöihin, käytettäviin opetusmateriaaleihin ja -menetelmiin, työtapoihin sekä koulu- ja kotitehtävien määrään ja niihin käytettävissä olevaan aikaan.

Oppimissuunnitelma

Oppimissuunnitelma on lasta opettavien opettajien, lapsen ja huoltajan kanssa yhteistyössä laadittu kartoitus lapsen tuen tarpeesta ja suunnitelma lapsen tarvitsemista tukimuodoista ja tuen toteuttamisesta. Mikäli lapselle on laadittu oppimissuunnitelma, se löytyy Wilmasta.

HOJKS

HOJKS on henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, johon kirjataan lapselle asetetut tavoitteet sekä tukimuodot. Mikäli lapselle on laadittu HOJKS, se löytyy Wilmasta.