Stödundervisning

Stödundervisning erbjuds när ett barn behöver extra stöd i sina studier. Ambitionen är att sätta in stödundervisning med framförhållning, redan innan några större hinder för lärande och studieframgång hinner uppstå. Stödundervisningen ges antingen under lektioner eller utom lektionstid. Stödundervisning ges vid behov även på barnets eget modersmål, då det är något annat än finska eller svenska.

Specialundervisning på deltid

Genom specialundervisning på deltid förbättrar man förutsättningarna för lärande och förhindrar att problem på olika områden av lärandet växer. Specialundervisning på deltid ges om barnet till exempel har svårigheter med språkliga eller matematiska färdigheter, inlärning i enskilda läroämnen, studiefärdigheter, sociala färdigheter eller skolgången. Specialundervisningen på deltid ordnas som kompanjonundervisning, i smågrupp eller ibland som individuell undervisning. Målen för och innehållet i specialundervisningen på deltid ska inpassas i barnets övriga undervisning.

Flexibel uppläggning av undervisningen

En flexibel uppläggning av undervisningen kan stödja barnet. Genom lektioner med delad klass och samtidiga lektioner för hela årskursen möjliggörs studier i mindre grupper.

  • Med samtidiga lektioner för hela årskursen avses att lektioner i samma ämne sätts in samtidigt i läsordningen för en årskurs.
  • Differentiering är en metod för att beakta behoven i undervisningsgruppen och skillnaderna mellan barn i undervisningen. Differentieringen kan gälla bland annat undervisningens innehåll, vilka läromedel och metoder som används, arbetssätten samt antalet skol- och hemuppgifter och den tid som anslås för dem.

Plan för elevens lärande

En plan för elevens lärande är en kartläggning av barnets behov av stöd som görs upp i samarbete mellan läraren, barnet och vårdnadshavaren, och en plan för de stödformer barnet behöver och genomförandet av stödet. Om en plan för elevens lärande har gjorts upp är den införd i Wilma.

IP

IP står för individuell plan för hur undervisningen ska ordnas. Där för man in de mål man ställt upp och de stödformer man sätter in för barnet. Om en IP har gjorts upp för barnet är den införd i Wilma.