Takaisin ajankohtaisiin
14.3.2023 | Rakennusvalvonta
Laki tulee voimaan 1.1.2025. Uusi laki tuo ilmastonmuutoksen torjunnan kattavasti osaksi rakentamisen lainsäädäntöä. Lain tarkoitus on sujuvoittaa rakentamista, vauhdittaa kiertotaloutta ja digitalisaatiota ja parantaa rakentamisen laatua.

Lain tuomia muutoksia

Työkaluja ilmastonmuutoksen hillintään 
Laki ohjaa rakentamaan vähähiilisesti eli huomioimaan rakennuksen koko elinkaaren aikana syntyvät ilmastohaitat ja -hyödyt.

Yksi lupamuoto ja korkeampi lupakynnys sujuvoittavat rakentamista

30 m2 varasto tai pihasaunan voi rakentaa ilman lupaa, kunhan rakentamis- ja kaavamääräykset sekä rakentamisen säännökset täyttyvät. Kaikki rakentaminen kuluttaa jatkossakin tontin rakennusoikeutta. Kiinteistön omistaja vastaa siitä, että rakentamisessa noudatetaan määräyksiä siinäkin tapauksessa, kun hanke ei vaadi lupaa. Esimerkiksi, jos kaavassa tai kaupungin rakennusjärjestyksessä ei sallita piharakennuksen rakentamista ei sitä myöskään tämän lain perusteella voida sallia.

Rakentamisen laatua parannetaan selkeyttämällä vastuita 
Vastuu päävastuulliselle toteuttajalle, rakennushankkeeseen ryhtyvä voi ottaa vastuut myös itselleen

Valinnanvara korjaamisessa
Rakennuksen voi korjata myös alkuperäisellä tai sen jälkeisellä rakennustavalla tietyin edellytyksin.

Eduskunta teki rakentamislakiin muutoksia

Purkuluvan edellytykset on rajattu laissa siten, että
1. Purkaminen tulee tapahtua alueella, jolla rakennukset ovat menettäneet suurimman
osan arvostaan.
2. Purkamisen tulee johtaa merkittävään materiaalien uudelleen käyttöön tai kierrätykseen

Rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen helpotus
Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitusta voidaan muuttaa esimerkiksi asumiseen sopivaksi asemakaava-alueella poikkeamisluvalla. Muutokseen voidaan katsoa olevan erityinen syy, jos käyttötarkoituksen muutoksella tuetaan rakennetun ympäristön kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä.  

Kauniaisissa poikkeamispäätökset käsittelee kaavoittaja.

Digitalisaation avulla rakentamisen tiedot luotettavasti käyttöön

Keskeinen muutos liittyy tietojen yhdenmukaisuuteen: jatkossa rakentamisluvitus ja alueidenkäytön suunnitelmat tehdään yhteen toimivan tietomallin mukaisina. Lisäksi kaikki tiedot toimitetaan uuteen valtakunnalliseen tietojärjestelmään.