Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Kauniaisissa hyvinvointikertomus ja -suunnitelma kootaan kerran valtuustokaudessa toimialojen välisessä yhteistyössä. Asukkaiden ja järjestöjen näkemyksiä kuullaan valmistelussa. Kunnan vaikuttamistoimielinten lausunnot pyydetään ennen valio­kuntien, kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyä.

Hyvinvointikertomukseen on koottu tietoa Kauniaisten hyvinvointityöstä, hyvinvoinnin osatekijöistä, hyvinvointieroista, havaintoja lasten, nuorten ja lapsiperheiden sekä työikäisten ja ikääntyneiden hyvinvoinnista. Hyvinvointisuunnitelmassa kuvataan valtuustokauden tavoitteet, joita tarkastellaan vuosittaisessa hyvinvointiraportissa.

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman lisäksi kaupungilla on kaksi ikäkausittaista hyvinvointisuunnitelmaa, joissa ikäryhmäkohtaiset tavoitteet kuvataan tarkemmin.

Hyvinvointisuunnitelmat ja muut ohjelmat

Suunnitelmat ja ohjelmat löytyvät täältä.

HYTE-mittarit

Kuten kaikessa vaikuttavassa työssä, tavoitteita tulee mitata jollain tapaa, jotta voidaan seurata toimenpiteiden vaikuttavuutta. Hyvinvointityön mittaaminen on erityisen vaativaa, sillä hyvinvointi ei koostu pelkästään mitattavista asioista, vaan myös subjektiivisesta kokemuksesta.

THL on valmistellut ehdotuksen laajan hyvinvointikertomuksen vähimmäistietosisällöksi. Kunnille ja alueille on koottu erilliset vähimmäistietosisällöt. Listat on tarkoitettu kuntien ja alueiden työn tueksi, mutta ne eivät ole vielä velvoittavia eikä niiden käyttöä seurata tai valvota.  Ehdotus auttaa kuntia ja alueita valitsemaan ne indikaattorit, joilla voi riittävän tarkasti seurata asukkaiden hyvinvoinnin tilaa. Sopivat indikaattorit auttavat ohjaamaan resursseja ja seuraamaan toiminnan vaikutuksia. Lisäksi seuraamme THL:n TEA-viisaria hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaikuttavuutta kunnan alueella arvioidessamme.

Tällä hetkellä seuraamme Kauniaisten hyvinvointisuunnitelman tavoitteista asetettuja mittareita, joista osa sisältyy myös THL:n ehdotukseen.