Mänty

Puiden kaataminen Kauniaisissa

Kun tontinomistajalla on tarve kaataa puita tontillaan, pidetään tontilla maisematyöluvan tarpeen arviointikäynti (niin kutsuttu puustokatselmus). Arviointikäynti tilataan kunnossapitopuutarhurilta tai kaupunginpuutarhurilta ja on ilmainen. Siinä arvioidaan, tarvitaanko tontille suunnitelluille kaadoille maisematyölupaa vai ei.

Käynnillä ei tehdä puiden kuntotutkimuksia tai puiden hoitosuunnitelmia, vaan niitä voi tilata puunhoitoalan yrityksiltä.  Vaarallisten puiden kaatoon ei tarvita arviokäyntiä eikä maisematyölupaa. Vaarallisuus on pystyttävä jälkikäteen todentamaan esim. valokuvin.

Huom. Lintujen pesimäaikana voi kaataa vain vaaralliset, kaatumisvaarassa olevat puut. Suunnitellessa puunkaatojen ajankohtaa, tulee ottaa huomioon, että kaikki linnut ovat pesimäaikaan rauhoitettuja. Tällöin lintujen pesimärauha tulee turvata ja häiriötä lisääntymispaikoilla välttää. Pesien ja munien siirtäminen ja hävittäminen tai pesivien lintujen ja poikasten hätyyttäminen on tällöin kielletty. Lintujen pesintä on herkimmillään huhtikuusta heinäkuuhun. Lintujen pesimäaikana tehdään kaupungin toimesta vain välttämättömät maisematyöluvan tarpeen arvioinnit.

Kaupunki kaataa huonokuntoisiksi ja vaarallisiksi todetut puut katuviheralueilta, puistoista ja taajamametsistä. Asukkaat voivat ilmoittaa näistä kaupungille. Kaupunki tekee myös hoitoharvennuksia luonnonhoitosuunnitelman mukaisessa järjestyksessä.

Yhteydenotot

Yhteydenotot tonttien puustokatselmuksista ja kaupungin alueella olevista huonokuntoisista puista:

Huonokuntoiset puut, tonttipuiden harvennukset ym.

Kunnossapitopuutarhuri Minna Aavalehto puh. 050 4118656, sähköposti: etunimi.sukunimi@kauniainen.fi. Kunnossapitoyksikön työaika (kunnossapitopuutarhuri) ma-to kello 7-15.30 pe kello 7-13.45.

Rakennuslupapuustokatselmukset

Kaupunginpuutarhuri Emmi Silvennoinen puh. 050 5004128, sähköposti: etunimi.sukunimi@kauniainen.fi. Ennen katselmusta tulee merkitä selvästi alueet, joilta puut on suunniteltu kaadettaviksi rakennustöiden vuoksi.

Milloin tarvitaan lupa?

Asemakaavoitetulla alueella puiden kaatamista säätelee maankäyttö- ja rakennuslain § 128 maisematyölupa. Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Maisematyölupa tarvitaan, mikäli puiden kaato vaikuttaa maisemaan, eikä ole vähäinen toimenpide. Maisematyöluvan tarpeen arvioi kunnossapitopuutarhuri tai kaupunginpuutarhuri. Maisematyölupaa haetaan ympäristöpäälliköltä.

Puunkaatoon on selvät perusteet, eikä maisematyölupaa tarvita, jos arviointikäynnin yhteydessä on todettu, että puu on silmämääräisesti arvioituna huonokuntoinen, pahasti lahovikainen tai harsuuntunut sekä jos se aiheuttaa merkittävää vahinkoa viemäreille, salaojille, rakennuksille tai muulle omaisuudelle.

Vastuu puiden kunnosta kuuluu kiinteistön omistajalle tai haltijalle, joka vastaa puiden kunnon seurannasta, ja jonka on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin puiden poistamiseksi tai säilyttämiseksi. Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa myös kaatuneen puun aiheuttamista vahingoista.

Puiden säilyttämisen perusteet:

  • Kaupungin alueella tulee säilyttää mahdollisimman paljon puustoa mm. Kauniaisten kaupungin vehreän ilmeen säilyttämiseksi.
  • Erityisesti suositaan kauniita yksittäispuita, puuryhmiä ja metsiköitä, jaloja lehti- ja havupuita, muodoltaan ja kasvutavaltaan erikoisia puita.
  • Puita ja puuryhmiä, joilla on selvää suojavaikutusta tuulilta, ilmansaasteilta, melulta ja muulta häiriöltä tulee säilyttää mahdollisimman runsaasti (Ylk § 21, 2016).

Puiden, kasvillisuuuden ja luontoalueiden suojaaminen

Tonttien pihasuunnittelussa ja rakentamistöiden yhteydessä tulee huomioida niiden vaikutuksia tontilla olevaan kasvillisuuteen, erityisesti puustoon. Kaupunki on koonnut ohjeet, joiden tarkoitus on auttaa suunnittelijoita ja rakentajia arvioimaan mahdollisuuksia rakennuspaikan kasvillisuuden säilyttämiseen ja toimimaan oikein suojausmenetelmiä valittaessa.