Mänty

Puiden kaataminen Kauniaisissa

Kun tontinomistajalla on tarve kaataa puita tontillaan, pidetään tontilla maisematyöluvan tarpeen arviointikäynti (niin kutsuttu puustokatselmus). Arviointikäynti tilataan kunnossapitopuutarhurilta tai kaupunginpuutarhurilta ja on ilmainen. Siinä arvioidaan, tarvitaanko tontille suunnitelluille kaadoille maisematyölupaa vai ei.

Huom! Lintujen pesimäaikana huhtikuusta heinäkuuhun tehdään kaupungin toimesta vain välttämättömät maisematyöluvan tarpeen arvioinnit.

Puiden, kasvillisuuuden ja luontoalueiden suojaaminen

Tonttien pihasuunnittelussa ja rakentamistöiden yhteydessä tulee huomioida niiden vaikutuksia tontilla olevaan kasvillisuuteen, erityisesti puustoon. Kaupunki on koonnut ohjeet, joiden tarkoitus on auttaa suunnittelijoita ja rakentajia arvioimaan mahdollisuuksia rakennuspaikan kasvillisuuden säilyttämiseen ja toimimaan oikein suojausmenetelmiä valittaessa.