Tämä sivu on työn alla ja päivitetään maliskuussa 2024.

Mitä ympäristönsuojelumääräykset ovat ja ketä ne koskevat?

Ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaan kunta voi antaa tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Niillä pyritään ehkäisemään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia. Ympäristönsuojelumääräyksiä vastaavia kunnallisia säädöksiä ovat esim. rakennusjärjestys ja pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset.

Ympäristönsuojelumääräyksillä pannaan täytäntöön ympäristönsuojelulakia (527/2014) ja sen nojalla annettujen muita säädöksiä. Määräykset voivat siis koskea vain kyseisen lain piiriin kuuluvia asioita.

Kaupungin voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.9.2015 ja ne ovat astuneet voimaan 1.12.2015. Voimassa oleviin ympäristönsuojelumääräyksiin voi tutustua osoitteessa www.kauniainen.fi/ys-maaraykset

1.1 Määräysten sitovuus

Määräykset sitovat kaikkia – kaupungin alueella toimivia asukkaita, yrityksiä ja muita, joiden toiminnasta voi aiheutua ympäristön pilaantumista.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen  ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainituin perustein.

1.2 Mitä määräykset voivat koskea

Määräykset voivat koskea esimerkiksi

  • toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia;
  • erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa;
  • valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista; sekä
  • vesien tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaisen vesienhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia.

1.3 Mitä määräykset eivät voi koskea

Määräykset eivät voi koskea:

  • luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa;
  • YSL 31 §:ssä tarkoitettua koeluonteista toimintaa;
  • YSL 120 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksellisia tilanteita;
  • YSL 136 §:n 1 momentissa tarkoitettua pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskevaa ilmoitusmenettelyä;
  • puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimintaa.