Ryhmänohjaaja

 • on opiskelijan lähiohjaaja ja ensisijainen yhteyshenkilö kodin ja koulun välisessä
  yhteistyössä
 • perehdyttää oppilaitoksen toimintaan ja opiskelun käytänteisiin
 • pitää viikoittain ryhmänohjaustuokion
 • seuraa opiskelijan opintomenestystä, kurssikertymää ja poissaoloja ja ottaa tarvittaessa
  yhteyttä opiskeluhuollon toimijoihin

Opinto-ohjaaja

 • ohjaa lukio-opinnoissa, opinto-ohjelman suunnittelussa ja sen muutoksissa,
  opiskeluajan pidentämisessä tai lyhentämisessä sekä ylioppilastutkinnon suorittamisessa
 • on asiantuntija jatko-opintoihin ja uravalintaan liittyvissä kysymyksissä

Aineenopettaja

 • neuvoo opiskelijaa omaan aineeseensa liittyvissä kysymyksissä
 • ohjaa opiskelutekniikassa ja antaa ainekohtaista opastusta ylioppilastutkinnosta
 • on asiantuntija oman aineensa osalta jatko-opintoihin ja ammatinvalintaan liittyvissä
  kysymyksissä

Rehtori

 • on vastuussa opiskelijaa koskevista asioista
 • ohjaa yhteisöllisen opiskelijahuollon toimintaa
 • vastaa lukion kurssitarjonnasta ja opetuksesta
 • hyväksyy muualla suoritetut opinnot ja opintoihin liittyvät erityisjärjestely

Apulaisrehtori

 • avustaa opiskelijaa kurssivalinnoissa ja muissa lukujärjestykseen liittyvissä asioissa
 • auttaa ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisessa
 • vastaa rehtorin tehtävistä rehtorin poissa ollessa

Ota yhteyttä

Päivi Liitti-Saarela

Kauniaisten lukion apulaisrehtori
Organisaatio
Koulutoimi – Kauniaisten lukio