Handledningen stöder dig i olika skeden av dina studier och hjälper dig att utveckla din förmåga att träffa val och ta beslut som gäller dina fortsatta studier och din livsbana. Studiehandledaren, rektorn, ämnesläraren och grupphandledaren hjälper dig i olika frågor kring din studiegång.

Grupphandledare

Din grupphandledaren är din kontaktperson som handleder dig i praktiska studieärenden och som delger dig aktuell information. Grupphandledaren har ett helhetsansvar för att du är införstådd med den allmänna studiegången och vår skolas kutymer och trivselregler. Grupphandledaren

  • introducerar skolans handledningsverksamhet för dig och ser till att du känner till ansvarsfördelningen mellan de olika handledarna.
  • fungerar som en länk mellan dig och de övriga handledarna och skolans elevvårdspersonal samt ansvarar för att du får det slag av handledning som du är i behov av.
  • följer varje period upp dina prestationer och eventuella frånvarotimmar. Det är din grupphandledare godkänner eller förkastar din anhållan om ledighet på upp till två dagar.
  • fungerar som den första kontakten mellan skolan och hemmet. Grupphandledaren för årligen utvecklingssamtal med dig.

Studiehandledare

Studiehandledaren handleder dig under dina gymnasiestudier när det gäller studiegången i allmänhet samt ämnes- och kursvalen. Det lönar sig för dig att satsa på ett välbalanserat och ändamålsenligt studieprogram. Studiehandledaren handleder i planeringen av utförandet
av studentexamen samt inför fortsatta studier och framtidsplaner. Handledningen sker både individuellt, i grupp och i kursform.

Ämneslärare

Ämnesläraren handleder dig i sitt ämne vad gäller studiefärdigheter, arbetsmetoder, kravnivå och kursordning. Din ämneslärare ger dig respons på hur du utvecklas i ämnet. Ämnesläraren handleder också inför studentproven i både stoffet och i lärandet, dvs. följer upp hur du förbereder dig inför provet t.ex. genom att erbjuda generalförhör åt dig som stöd i förberedelserna inför skrivningarna.

Speciallärare

Specialläraren erbjuder dig individuell handledning i studieteknik. Han handleder både individuellt och i samarbete med ämnesläraren. Specialläraren gör också ett lästest i början av dina studier med dig för att upptäcka eventuella utvecklingsbehov i ett tidigt skede. Om du har inlärningssvårigheter samarbetar specialläraren med ämnesläraren för att hitta strategier som stöder dig i lärandet. Det är också specialläraren som handleder i frågor som gäller specialarrangemang i studentskrivningarna.

Tutorer

Tutorerna välkomnar våra nya studerande och finns som stöd för dem i början av gymnasiestudierna. De samarbetar också med andra grupper i skolan som jobbar för att stärka skolgemenskapen. Tutorerna jobbar i team i de olika basgrupperna. Du kan vända dig till dem i frågor som gäller studierna, praktiska frågor eller initiativ till evenemang eller verksamhet som stödjer gemenskapen i skolan.

Tutorerna jobbar i team i de olika basgrupperna och du kan vända dig till dem i frågor som gäller studierna, praktiska frågor eller initiativ till evenemang eller verksamhet som stödjer gemenskapen i skolan.

Kontakta oss

Antonia Lindqvist

Studiehandledare i GGS
Organisation
Bildning – Skolväsendet

Patrick Stengård

Studiehandledare och speciallärare i GGS
Organisation
Bildning – Skolväsendet