Yhteystiedot Valikko

Lastensuojelu

Kaikilla perheillä ja lapsilla voi olla joskus vaikeuksia. Usein ongelmat ratkeavat lapsen omassa elinpiirissä läheisten, neuvolan, päiväkodin tai koulun tuella. Joskus vaikeudet ovat sellaisia, että niihin tarvitaan lastensuojelun apua.  Lastensuojelun tehtävänä on tukea vanhempia ja huoltajia kasvatustehtävässä ja auttaa lapsia ja nuoria selviytymään hankalien elämänvaiheiden yli. Ensisijaisesti apua tarjotaan aina avohuollon tukitoimien kautta.

Vanhemmat itse, naapurit, sukulaiset ja muut läheiset voivat ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään, jos he huomaavat lapsen olevan avun tarpeessa. Lapsi tai nuori voi myös itse ottaa yhteyttää sosiaalityöntekijään. Illalla ja viikonloppuisin yhteyttä voi ottaa Espoon sosiaali- ja kriisipäivystykseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan työntekijöillä ja luottamushenkilöillä on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, jos he saavat tiedon lapsesta, jonka tilanne vaatii lastensuojelutarpeen selvittämistä.

Lastensuojeluilmoitus

On tärkeätä, että avuntarpeessa olevan lapsen tilanteesta ilmoitetaan lastensuojelun sosiaalityöntekijöille riittävän varhain, jotta lapsen tilanne voidaan selvittää ja hän saa nopeasti tarvitsemansa avun.

Ilmoitusvelvolliset

Lastensuojelulain mukaan seuraavien viranomaistahojen ja muiden toimijoiden on viipymättä  ja salassapitosäännösten estämättä tehtävä lastensuojeluilmoitus, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelutarpeen selvittämistä.

 • sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt
 • muun sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tai turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa tai hätäkeskustoimintaa taikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa olevat henkilöt
 • terveydenhuollon ammattihenkilöt.
 • rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa oleva
 • palo- ja pelastustoimen palveluksessa oleva

Ilmoitusvelvollisten tahojen tulisi tehdä ilmoitus aina kirjallisesti. Kiireellisessä tilanteessa tehdystä suullisesta ilmoituksesta pyydetään aina kirjallinen ilmoitus.

Myös yksityishenkilö voi tehdä lastensuojeluilmoituksen

Jos sinua mietityttää lapsen tilanne etkä ole varma siitä pitäisikö ilmoitus tehdä voit ensin kysyä neuvoa sosiaalityöntekijältä ilmoittamatta lapsen nimeä. Lastensuojeluilmoitus voidaan tehdä joko soittamalla sosiaalityöntekijälle tai kirjallisesti.

Milloin lastensuojelun tarve olisi hyvä selvittää?

Seuraavanlaisissa tilanteissa on syytä puuttua asiaan:

 • lapsen hoitoa, huolenpitoa tai kasvatusta laiminlyödään
 • on epäiltävissä, että lasta pahoinpidellään tai käytetään seksuaalisesti hyväksi tai näiden uhkaa on olemassa
 • lapsi on turvaton, liikaa yksin tai myöhään ulkona
 • lapsi käyttäytyy poikkeavasti: voimakkaan levottomasti, ahdistuneesti, masentuneesti tms.
 • lapsi käyttää päihteitä
 • lapsi varastelee tai käyttäytyy muuten rikollisesti
 • lapsesta huolehtivalla aikuisella on päihde- tai mielenterveysongelma tai jaksamattomuus
 • lapsen jatkuva koulunkäynnin laiminlyöminen
 • lapsi joutuu kantamaan ikätasoonsa nähden suhteetonta vastuuta perheensä arjesta.
 • vanhemman oman hoidon laimiinlyöminen
 • arjen tukiverkoston puuttuminen kun se vaarantaa lapsen hyvinvointia.

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehdään syntymättömästä lapsesta tilanteissa, joissa on syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen. Samat tahot, jotka ovat velvollisia tekemään varsinaisen lastensuojeluilmoituksen, ovat myös velvollisia tekemään ennakollisen lastensuojeluilmoituksen.

Ennakollisessa lastensuojeluilmoituksessa ilmoituskynnys on korkeampi. Ilmoittajalla tulee olla varmaa tietoa lapsen äidin päihdeongelmasta, vakavasta mielenterveyden häiriöstä tai vapausrangaistuksesta.  Päivystävän sosiaaliviranomaisen on viipymättä arvioitava lapsensuojeluilmoituksen kohteena olevan henkilö sosiaalipalvelujen tarve. Lastensuojeluasia tulee vireille ja lastensuojelun asiakkuus alkaa vasta kun lapsi on syntynyt.