Back to events

Bear Awakener Album Release Concert for Ukrainian Mothers

8.5.2022 at 18.00 20.00

(In Ukrainian & Russian below)

Bear Awakener Album Release Concert for Ukrainian Mothers

Big crises awaken in all of us both new and ancient powers. In this crises, the original identities of peoples have been seriously manipulated, threatened and violated, both in Ukraine and among the indigenous people of Russia. The true meaning of our evening, is to gather together around the ritual, get in touch with our roots and reconnect with our inner sacred nature.

The name Bear Awakener comes from specific songs sung in order to awaken the bear. This album dives deep into the bear myths and is designed to re-awaken or cherish anyones connection with this mythical entity.

The myth of a bear’s origin is identical among the Finns and the indigenous Khanty and Mansi people. Both cultures run ceremonial Bear feasts that last several days. Many songs, dances and plays are performed in honor of the bear. Tuomas Rounakari has studied the bear feast songs of all of these cultures. There are thousands of verses containing bear related myths in the vast archives of Finland and the tradition is now returning among the Khanty and Mansi.

Mothers day Coffee Buffet @ 18:00

Concert starts 18.30

Warmly Welcome <3

Tickets 25€ / 10€

Benefactor ticket 35€

Ticket sales:

https://billetto.fi/e/bear-awakener-levynjulkaisukonsertti-ukrainan-aitien-tueksi-liput-631076

 

All the contributions will be donated for the benefit of Ukrainian Mothers.

On-site also promotional product sales.

Tuomas Rounakari is an internationally acclaimed violinist, composer and ethnomusicologist from Finland. He is a one-man-band blending violin, vocals and stomping with ankle-bells. In his performance he enters various trance-states.

He is inspired by different forms of dialogue; man and nature, the seen and the unseen world, ancient and future. His first solo album Shamanviolin was a result of ethnomusicological studies of the earliest 20th century wax-cylinder recordings from Siberia. These studies have also led to many collaborations with indigenous artists. He is one of the few artists who have actually returned their art to native communities for evaluation and development.

Nadiya Association actively supports the refuges of Ukrainian War and other victims of the crises in Finland, Ukraine and Europe. On-spot possibility to join the association by becoming a member.

–UKR–

Концерт випуску альбому Bear Awakener для українських матерів!

Великі кризи пробуджують у всіх нас як нові, так і давні сили. У ході нинішньої кризи споконвічна ідентичність народів зазнає серйозних маніпуляцій, загроз та порушень як в Україні, так і серед корінних народів Росії. Справжній сенс нашого вечора в тому, щоб зібратися навколо ритуалу, зіткнутися зі своїм корінням і возз’єднатися зі своєю внутрішньою священною природою.
Назва Bear Awakener походить від особливих пісень, що співаються, щоб розбудити ведмедя. Цей альбом глибоко занурюється в міфи про ведмедів і призначений для того, щоб пробудити або зміцнити зв’язок з цією міфічною істотою.
Міф про походження ведмедя ідентичний у фінів та корінних народів ханти та мансі. Обидві культури проводять церемоніальні ведмежі бенкети, які тривають кілька днів. На честь ведмедя виконується безліч пісень, танців та вистав. Туомас Рунакарі вивчив ведмежі святкові пісні всіх цих культур. У великих архівах Фінляндії є тисячі віршів, що містять міфи, пов’язані з ведмедями, і ця традиція повертається серед хантів і мансі.
Кава-буфет до Дня матері о 18:00
Концерт розпочинається о 18.30.
Ласкаво просимо

Квитки 25€ / 10€
Квиток благодійника 35 €
Усі внески будуть передані на благо українських матерів.
На місці також продаж рекламної продукції.
Туомас Рунакарі — всесвітньо відомий скрипаль, композитор та етномузиколог із Фінляндії. Він є ансамблем з однієї людини, що поєднує скрипку, вокал і тупіт дзвіночками на кісточках. У своєму виконанні він входить у різні трансові стани.
Його надихають різні форми діалогу; людина і природа, світ видимий і невидимий, давній і майбутній. Його перший сольний альбом Shamanviolin став результатом етномузикологічних досліджень ранніх записів 20-го століття на воскових циліндрах із Сибіру. Ці дослідження також призвели до співпраці з художниками з-поміж корінних народів. Він один із небагатьох художників, які справді повернули своє мистецтво рідним спільнотам для оцінки та розвитку.
Асоціація «Надія» активно підтримує біженців української війни та інших жертв криз у Фінляндії, Україні та Європі. На місці є можливість приєднатися до асоціації, ставши членом.

 

 

PO RUSSKIJ

Концерт выпуска альбома Bear Awakener для украинских матерей

Большие кризисы пробуждают во всех нас как новые, так и древние силы.  В ходе нынешнего  кризиса исконная идентичность народов подвергается серьезным манипуляциям, угрозам и нарушениям как в Украине, так и среди коренных народов России.  Истинный смысл нашего вечера в том, чтобы собраться вокруг ритуала, соприкоснуться со своими корнями и воссоединиться со своей внутренней священной природой.

Название Bear Awakener происходит от особых песен, которые поются, чтобы разбудить медведя.  Этот альбом глубоко погружается в мифы о медведях и предназначен для того, чтобы пробудить или укрепить нашу связь с этим мифическим существом.

 

Миф о происхождении медведя идентичен у финнов и коренных народов ханты и манси.  Обе культуры проводят церемониальные медвежьи пиры, которые длятся несколько дней.  В честь медведя исполняется множество песен, танцев и спектаклей.  Туомас Рунакари изучил медвежьи праздничные песни всех этих культур.  В обширных архивах Финляндии есть тысячи стихов, содержащих мифы, связанные с медведями, и сейчас эта традиция возвращается среди хантов и манси.

 

Кофе-буфет ко Дню матери в 18:00

Концерт начинается в 18.30.

Добро пожаловать <3

Билеты 25€ / 10€

Билет благотворителя 35€

Все взносы будут переданы на благо украинских матерей.

На месте также продажи рекламной продукции.

Туомас Рунакари — всемирно известный скрипач, композитор и этномузыколог из Финляндии.  Он представляет собой ансамбль из одного человека, сочетающий скрипку, вокал и топот колокольчиками на лодыжках.  В своем исполнении он входит в различные трансовые состояния.

Его вдохновляют разные формы диалога;  человек и природа, мир видимый и невидимый, древний и грядущий.  Его первый сольный альбом Shamanviolin стал результатом этномузыкологических исследований самых ранних записей 20-го века на восковых цилиндрах из Сибири.  Эти исследования также привели к сотрудничеству с художниками из числа коренных народов.  Он один из немногих художников, которые действительно вернули свое искусство родным сообществам для оценки и развития.

Ассоциация «Надiя» активно поддерживает беженцев украинской войны и других жертв кризисов в Финляндии, Украине и Европе.  На месте возможность присоединиться к ассоциации, став членом.

Event cost

Tickets 25€ / 10€ Benefactor ticket 35€

Age limit

No age limit

Events webpage