Oasen on Metsämajan päiväkodin yhteydessä toimiva erillinen esiopetusryhmä osoitteessa Eteläinen suokuja 1.

Oasenin ryhmätila

Painotamme toiminnassamme vuorovaikutustaitoja, itseilmaisua ja kielellistä rikkautta sekä elämyksellistä kokemista ja tietämystä luonnosta ja ympäristöstä. Leikkiessään ja toimiessaan erilaisissa oppimisympäristöissä lapset laajentavat osaamistaan eri tiedon- ja taidonaloilla. Esiopetuksessa tuemme lasten toimijuutta ja autamme lapsia tunnistaman omia voimavarojaan ja vahvuuksiaan. Oppimisessa toiminnallisuus on tärkeässä roolissa, suomen kielen ja matematiikan taitoja harjoittelemme leikin ja toiminnan kautta. Esiopetuksen punaisena lankana on oppimisen ilo, mikä toteutuu yhdessä oppien tutkimalla, havainnoimalla ja tekemällä ! Tervetuloa joukkoomme!

Esiopetuksen suunnittelussa huomioimme lasten näkemykset ja mielenkiinnon kohteet. Lapsille annetaan aikaa syventyä erilaisiin asioihin ja ilmiöihin. Laaja- alaisen osaamisen kehittyminen edistää lasten kasvua yksilöinä ja yhteisönsä jäsenenä.

Esiopetuksessa esiopettaja laatii yhdessä huoltajien kanssa lapsen oppimissuunnitelman (LEOPS). Suunnitelma keskustelut sijoittuvat alkusyksyyn ja loppukevääseen.

Hyvä yhteistyö perustuu luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen. Avoin ja vuorovaikutteinen keskustelu huoltajien kanssa heijastuu lapseen ja näin hänen koko kasvuun ja kehitykseen ja oppisen polkuunsa tulevaisuudessa. Huoltajien myönteinen suhtautuminen esiopetukseen luo pohjaa myös kouluun siirryttäessä.

Esiopetuksessa toimii oppilashuoltoryhmä (OHR). Oppilashuoltoryhmäpalaverit pidetään kerran syksyllä ja tarpeen mukaan. Ryhmään kuuluvat päiväkodinjohtaja, esiopettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, koulupsykologi ja koulukuraattori. Yksittäisen lapsen asian esille ottamiseksi OHR-palaverissa kysytään huoltajilta suullinen lupa keskustella lapsen tuen tarpeista ja ajankohtaisesta tilanteesta. Huoltajille annetaan tietoa oppilashuoltoryhmän suosituksista ja tarvittaessa sovitaan huoltajien kanssa lapsikohtaisesta oppilashuoltopalaverista.

Esiopetusryhmä tekee yhteistyötä Mäntymäen koulun kanssa. Esioppilaat saavat koululta kutsun koulun juhliin ja kevätlukukaudella ryhmä käy tutustumassa kouluun.

Yhteystiedot

Pirjo Ehonsalo

Päiväkodin johtaja
Organisaatio
Päiväkoti – Metsämaja