Oppilaalla on oikeus saada riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

Tukimuodot suunnitellaan ja järjestetään yhteistyössä oppilaan, huoltajien, opettajien ja tarvittaessa muun henkilöstön kanssa. Tuki voi olla esimerkiksi

  •  ennakoivaa tukiopetusta
  •  osa-aikaista erityisopetusta
  •  erityisopettajan oppilaan luokassa antamaa samanaikaisopetusta
  •  koulunkäyntiavustajan tukea
  •  eriyttämistä
  •  oppimateriaalien muokkaamista
  •  mahdollisuutta apuvälineiden käyttöön

Tuen kolme porrasta

Käsitteillä yleinen, tehostettu ja erityinen tuki kuvataan lapsen saaman tuen määrää ja muotoja koulussa. Lapsen tuen tarve voi vaihdella koulupolun aikana. Kodin ja koulun yhteistyöllä mahdollistetaan sen, että lapsi saa oikeanlaista tukea oikeaan aikaan. Tuen suunnittelussa otetaan aina huomioon lapsen kokonaistilanne. Yhdessä laaditut suunnitelmat turvaavat sen, että tieto lapsen tarvitsemasta tuesta sekä opetusjärjestelyistä on sekä kotona että koulussa. Oppilaalle laaditut tuen asiakirjat ovat Wilmassa.

  •  Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Osana yleistä tukea oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma.
  •  Mikäli arvioidaan, että oppilas tarvitsee tavanomaista laajemmin ja pitkäaikaisemmin tukea, hänen tukitoimiaan tehostetaan. Tehostetun tuen toteuttamiseksi laaditaan oppilaalle oppimissuunnitelma, jossa kuvataan mm. oppilaan tarvitsema tuki ja sen järjestäminen.
  •  Mikäli oppilas tarvitsee säännöllistä ja vahvaa tukea järjestetään erityistä tukea. Erityisestä tuesta tehdään hallinnollinen päätös ja oppilaalle laaditaan tuen toteuttamiseksi henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).