Erityistä tukea annetaan oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki on aina suunnitelmallista ja oppilaan kokonaistilanteen huomioivaa. Oppilaalle laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma), johon kirjataan oppilaalle annettava tuki. Oppilaan HOJKS tarkistetaan kaksi kertaa lukuvuodessa. HOJKS tehdään Wilmaan ja on huoltajien nähtävillä.

Erityinen tuki voidaan järjestää oppilaan etu ja opetuksen järjestämismahdollisuudet huomioiden:

  • muun opetuksen yhteydessä oppilaan lähikoulussa,
  • osittain tai kokonaan pienryhmässä oppilaan lähikoulussa tai
  • erityisluokassa lähikunnissa.

Oppilaalle sopiva opetusryhmä suunnitellaan yhdessä koulun, oppilaan, huoltajan ja mahdollisten yhteistyötahojen kanssa.