Här kan du göra en anmälan om en äldre person som behöver socialvårdstjänster. Anmälan riktas till Grankulla stads äldreomsorg.

När ska anmälan lämnas?

  • Du kan som privatperson lämna en orosanmälan om du känner dig orolig för en äldre person som är i behov av social- eller hälsovård och som är uppenbart oförmögen att sörja för sin omsorg, hälsa eller säkerhet.
  • Syftet med anmälan är att en äldre person ska få vård och omsorg samt social- och hälsovårdstjänster också då hen inte själv kan eller kommer sig för att be om hjälp.
  • Efter att anmälan mottagits behandlar en anställd hos Grankulla stads äldreomsorg anmälan och kontaktar vid behov personen som du oroar dig för, så att hens servicebehov kan bedömas. Klienter har självbestämmanderätt och de har därför också rätt att tacka nej till en bedömning av servicebehovet.
  • Social- och hälsovårdsmyndigheter har tystnadsplikt, varför anställda inte kan ge uppgifter som rör en privatperson till den som lämnar in orosanmälan.

Vem kan lämna en anmälan?

  • Anmälan om oro och en äldre persons behov av vård kan lämnas av en privatperson eller av en myndighet.
  • Anställda hos följande myndigheter är förpliktade att anmäla om en äldre person som behöver social- och hälsovårdstjänster: social- och hälsovården, räddningsverket, Nödcentralsverket, polisen, idrottsväsendet, undervisningsväsendet, barndagvården, Folkpensionsanstalten, arbets- och näringsmyndigheten, Tullen, utsökningsmyndigheten och Brottspåföljdsmyndigheten, enligt 25 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (den s.k. äldreomsorgslagen) och 35 § i socialvårdslagen. 
  • Dessutom ska enligt 25 § i äldreomsorgslagen en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården i god tid före utskrivningen göra en anmälan till den kommunala myndighet som ansvarar för socialvården när en äldre person kommer att skrivas ut från vård eller behandling på en institution inom hälso- och sjukvården. Det här ska göras för att säkra att personen får tillräckliga, trygga tjänster som stöd för sin rehabilitering efter utskrivningen.