Att söka långvarig heldygnsomsorg

Då en äldres funktionsförmåga har minskat så mycket att det inte längre är möjligt att bo hemma ens med hjälp av ett flertal tjänster som ges i hemmet eller närståendevård, blir det aktuellt att söka långvarig heldygnsomsorg. Kontakta servicehandledning för seniorer.

Serviceboende med heldygnsomsorg är avsedd för de äldre som regelbundet behöver mycket vård och omsorg dygnet runt. Målet är att den boende ska få uppleva sitt liv som tryggt, meningsfullt och värdefullt. Inom heldygnsomsorgen får den boende vård och omsorg enligt sina behov fram till livets slut.

Då en person söker långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg bedöms hens funktionsförmåga och servicebehov samt hur hen klarar vardagen på ett mångsidigt och mångprofessionellt sätt. Utifrån bedömningen tas beslutet om behovet av långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och ordnas en vårdplats som motsvarar behoven.

Grankulla stad anordnar långvarig heldygnsomsorg med flera privata serviceproducenter av serviceboende (dvs. vårdhem) och i sin egen boendeenhet Villa Breda.

Korttidsboende

En del av bostäderna i grupphemmen på Villa Breda är avsedda som korttidsplatser. Kortvarigt serviceboende med heldygnsomsorg kan ordnas i följande situationer:

  • ordnandet av närståendevårdarens lagstadgade ledigheter
  • vårdgivaren stödjas i att orka
  • intervallvård som stöd för hemmaboendet
  • om det är omöjligt att bo hemma på grund av en oväntad och överraskande orsak
  • bedömningen av behovet av långvarig vård och att vänta på en långvarig vårdplats.

Plan för egenkontroll

Boendeenhetens plan för egenkontroll uppdateras (17.10.2022).

Västra Nylands vårdhemsportal har öppnats

Vårdhemsportalen gör det lättare att jämföra och välja vårdhemsalternativ när det är dags att välja vårdhemsplats för sig själv eller en äldre närstående. Vårdhemsportalen presenterar vårdhem för äldre i Västra Nyland: i urvalet ingår både vårdhem som ägs av kommunerna och privata vårdhem som upphandlas av kommunerna samt vårdhem som ägs av organisationer.

Servicesedel

Servicesedeln är ett alternativt sätt för klienten att få långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg. Sedeln kan användas för att köpa serviceboendetjänster från en privat serviceproducent. Servicesedlar för serviceboende med heldygnsomsorg kan beviljas till en person som har fått ett positivt beslut om behovet av serviceboende med heldygnsomsorg. Servicesedeln innebär att kommunen förbinder sig att betala en del av kostnaderna för ett privat vårdhem motsvarande servicesedelns belopp. Servicesedelns belopp bestäms utgående från klientens nettoinkomst. Klientens självriskandel är den del av kostnaderna för boende, vård och dagliga utgifter som överskrider servicesedelns värde.

Om klienten beviljas en servicesedel kan hen själv välja serviceproducent bland de serviceproducenter staden har godkänt. Om vårdhemmet klienten vill välja inte finns med bland dem som staden har godkänt kan klienten be serviceproducenten kontakta Grankulla stads äldreomsorg. Då kan producenten lämna in ansökan om att bli en av de producenter av serviceboende med servicesedlar som har godkänts av staden.

Kontakta servicehandledaren om du vill ansöka om servicesedel.

Kontakta oss

Villa Bredas grupphem

Brandkårsgränden 2, 02700 Grankulla
Trollius 040 191 7237, Anemone tfn 040 356 1753, Picea tfn 040 182 8162, Bellis tfn 040 192 9038