Boendeenheten vid Villa Breda

Enheten för serviceboende vid Villa Breda erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg för seniorer. Enheten består av fyra grupphem med 15 bostäder i varje. Invånarna behöver heldygnsomsorg med mycket hjälp. Bostäderna är tillgängliga (handikappanpassade) och trygga. Invånarna deltar i gemensamma aktiviteter.

Målet är att upprätthålla och främja funktionsförmågan samt vårda eventuella sjukdomar på ett ändamålsenligt sätt. Var och en som bor i grupphemmen har en namngiven egenvårdare som planerar, bedömer, genomför och koordinerar vården i samråd med invånaren själv, hens närstående och serviceboendets mångprofessionella team. Viktiga värderingar inom vår vård är vårdtagarens individualitet, självbestämmanderätt, integritet och möjlighet att åldras med värdighet. Vi tillhandahåller vård av hög kvalitet i livets slutskede. Också anhöriga och andra närstående till invånarna är alltid välkomna att delta i vardag och fest på grupphemmen.

Korttidsboende

En del av bostäderna i grupphemmen är avsedda som korttidsplatser för personer som skrivits ut från sjukhus eller som behöver vård under närståendevårdarens lagstadgade ledigheter.

Västra Nylands vårdhemsportal har öppnats

Vårdhemsportalen gör det lättare att jämföra och välja vårdhemsalternativ när det är dags att välja vårdhemsplats för sig själv eller en äldre släkting. Vårdhemsportalen presenterar vårdhem för äldre i Västra Nyland: i urvalet ingår både vårdhem som ägs av kommunerna och vårdhem som upphandlas av kommunerna och som är antingen privatägda eller ägs av organisationer – alltså alla vårdhem dit man kan flytta med ett servicebeslut av kommunen.

Servicesedel

Servicesedlar för serviceboende med heldygnsomsorg kan beviljas till en person som uppfyller kriterierna för serviceboende med heldygnsomsorg. Det innebär att en bedömning av servicebehovet har gjorts, med ett beslut om att personen behöver heldygnsomsorg.

Servicesedeln är ett alternativt sätt för klienten att få service. Servicesedeln innebär att kommunen förbinder sig att betala en del av kostnaderna för ett privat vårdhem motsvarande servicesedelns belopp. Klientens självriskandel är den del av kostnaderna för boende, vård och dagliga utgifter som överskrider servicesedelns värde. Servicesedeln för serviceboende med heldygnsomsorg är inkomstrelaterad med ett värde på 100–3 000 euro/mån. beroende på klientens nettoinkomster.

Om klienten beviljas en servicesedel kan hen själv välja serviceproducent bland de serviceproducenter staden har godkänt. Om vårdhemmet klienten vill välja inte finns med bland dem som staden har godkänt kan klienten be serviceproducenten kontakta Grankulla stads äldreomsorg. Då kan producenten lämna in ansökan om att bli servicesedelproducent och bli en av de producenter av serviceboende med servicesedlar som har godkänts av staden. Kontakta servicehandledaren om du vill ansöka om servicesedel.

Vem ska jag kontakta?

Rådgivningen och servicehandledningen för de äldre i Grankulla utgör kundorienterat arbete som siktar på att identifiera vars och ens individuella behov och resurser. Vårt mål är att tjänsterna ska vara förbyggande, främja välbefinnandet och stöda klienternas resurser, och att alla ska hänvisas till de tjänster de behöver. Rådgivning om exempelvis ärenden som ansluter sig till boende ges per telefon men du kan också boka tid för en träff med en anställd.

Kontakta oss

Villa Bredas grupphem

Brandgårdsvägen 2, 02700 Grankulla
Trollius 040 191 7237, Anemone tfn 040 356 1753, Picea tfn 040 182 8162, Bellis tfn 040 192 9038

Lea Pyykkönen

Chef för boendeenheten
Organisation
Social- och hälsovården Äldreomsorg, Boendeenhet 2. vån.

Niina Laine

Ansvarig sjukskötare
Organisation
Social- och hälsovården Äldreomsorg, Boendeenhet 1 vån