Med närståendevård avses att vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person ordnas i hemförhållanden med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära. Med stöd för närståendevård avses en helhet som omfattar behövliga tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt vårdarvode till närståendevårdaren, ledighet och service till stöd för närståendevården.

Ansökan om stöd för närståendevård för personer över 65 år lämnas in till servicehandledaren inom äldreomsorgen. Däremot lämnas ansökan om stöd för personer under 65 år till socialhandledaren vid socialbyrån.

Ansökan om stöd för närståendevård görs på en blankett. Då ansökan är inlämnad, gör service-/socialhandledaren alltid ett hembesök för att bedöma vård- och servicebehovet. Bedömningen leder till ett beslut om att stödet antingen beviljas eller inte. Beviljandet av stöd för närståendevård baserar sig på vårdtagarens funktionsförmåga och på hur bindande och krävande vården är. Ett hjälpbehov som uteslutande gäller vård av hemmet och skötsel av ärenden berättigar inte till stöd för närståendevård.

Ett avtal om stöd för närståendevård görs upp mellan staden och närståendevårdaren. Till avtalet om närståendevård fogas alltid en serviceplan. Alla närståendevårdare har rätt till 3 lediga dagar i månaden. Nårståendevårdaren kommer överens om lediga dagarna med den anställda som ansvarar för närståendevården.

Anna Mattila, servicehandledare (för över 65-åriga)
Camilla Häggström, socialhandledare (för under 65-åriga)