Målet inom hemvården är att stödja äldre i att bo hemma och ha ett självständigt liv samt att stödja och uppmuntra de äldre att använda sina egna resurser. En service- och vårdplan görs upp tillsammans med klienten och de anhöriga, och den hjälper till att uppnå målen med servicen. Hemvårdstjänsterna är avgiftsbelagda.

Hemvården består av hemservice och hemsjukvård.

  • Med hemservice avses att fullgöra eller bistå vid fullgörandet av uppgifter och funktioner som hör till boende, vård och omsorg, upprätthållande av funktionsförmågan, uträttande av ärenden samt till det övriga dagliga livet. Hemservice tillhandahålls personer som på grund av sjukdom, skada eller av någon annan liknande funktionsnedsättande orsak eller i en särskild familje- eller livssituation behöver hjälp. Som stödtjänster som ingår i hemservicen kan måltids-, klädvårds- och städservice tillhandahållas, samt tjänster som främjar socialt umgänge.
  • Hemsjukvård är en mångprofessionell hälso- och sjukvårdstjänst som tillhandahålls enligt klientens vård- och serviceplan, och nödvändiga vårdartiklar ingår i tjänsten.

Hemvården ger dig hjälp med vardagen om dina egna eller din närståendes resurser inte räcker. Beslutet att tillhandahålla hemvård fattas på grundval av en bedömning av servicebehovet när kriterierna för beviljande uppfylls. Bedömningen av servicebehovet görs inom sju vardagar efter kontakten, beroende på hur akut hjälpbehovet är. Hemvård kan dock inte ges mot klientens vilja.

Då hemvården planeras beaktas också möjligheten att ordna hemvård tillsammans med klienten, de anhöriga och andra samarbetspartner.

Hemvård kan vara tillfällig eller regelbunden.

  • Tillfällig hemvård innebär att klienten får tjänster mer sällan än en gång i veckan eller under en kortare tid än en månad. För tillfälliga hemvårdsbesök tar staden ut en fast avgift oberoende av klientens inkomst. Avgiften bestäms enligt besökets längd.  
  • Regelbunden hemvård betyder att klienten regelbundet får tjänster minst en gång i veckan. Avgiften för regelbunden hemvård bestäms enligt antalet timmar i klientens vård- och serviceplan och avgiften påverkas av familjens storlek och bruttoinkomsterna.

Hemvården är alltid tillfällig under den första månaden. Efter det bedöms klientens behov av ytterligare service och hemvården blir vid behov regelbunden eller avslutas servicen som onödig.

Ta kontakt till servicehandledning för seniorer om du anser att du eller din närstående behöver hemvård.

Kontakta oss

Hemvårdens jourtelefon

mån–sön kl. 7.30–21.30 (bedömning av servicebehovet, hemsjukvård, utskrivning, samråd om vård)