Kommunen ska enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp ordna serviceboende för en gravt handikappad som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom nödvändigt behöver sådan service för att klara de funktioner som hör till normal livsföring. Kommunen har dock inte särskild skyldighet att ordna serviceboende eller personlig assistans, ifall tillräcklig omsorg om den gravt handikappade inte kan tryggas genom åtgärder inom den öppna vården.

Syftet med serviceboende är att stödja en person med svår funktionsnedsättning, som konstant behöver hjälp, att klara sig utan anstaltsvård genom att förbättra personens funktionsförmåga. Särskilda arrangemang i anslutning till boendet ger personen möjlighet att leva så självständigt som möjligt. Personens möjligheter att klara sig på egen hand i sin bostad ska kunna förbättras med hjälp av stödåtgärder och hjälpmedel, samt t.ex. anpassning av bostaden.

Serviceboende är avsett för personer som behöver mycket hjälp, och vars funktionsnedsättning gör att de är i behov av konstant hjälp och stöd för att kunna bo på egen hand.

Serviceboendet måste vara tryggt och säkert för de boende, och vid behov ska klientens hälsa och förmåga att klara sig själv följas upp dagligen och vid behov ska hen få hjälp. Då har klienten konstant tillgång till tjänsterna, vid behov dygnet runt.

Nedanstående ansökan om handikappservice används för all typ av service (med undantag av färdtjänst).