Personlig assistans gäller de sysslor som personen skulle utföra själv, men som han eller hon på grund av sin funktionsnedsättning eller sin sjukdom inte klarar av. Syftet med personlig assistans är att hjälpa personen med svår funktionsnedsättning att göra sina egna val i hemmet och utanför hemmet.

Personlig assistans kan personen behöva i:

  • de dagliga sysslorna
  • arbete och studier
  • fritidsaktiviteter
  • samhällelig verksamhet, samt
  • upprätthållande av sociala kontakter.

Med dagliga sysslor avses sådana sysslor som människorna utför i sitt liv antingen varje dag eller mer sällan, men ändå upprepade gånger med vissa tidsintervaller. Som dagliga sysslor betraktas således de sysslor som generellt hör till funktionerna i livet. Sådana är bland annat transporter och annan förflyttning, påklädning, skötsel av den personliga hygienen, tvättning och vård av kläder, matförsörjning, städning och uträttande av ärenden, t.ex. att handla eller ha kontakt med myndigheter. I bestämmelsen räknas till de dagliga sysslorna också deltagande i de dagliga sysslorna av de barn som personen med svår funktionsnedsättning sköter eller har vårdnaden om.

Nedanstående ansökan om handikappservice används för all typ av service (med undantag av färdtjänst).

I Grankulla ordnas personlig assistans på två sätt:

1. Arbetsgivarmodellen

Kommunen ersätter personen med svår funktionsnedsättning för de kostnader som avlönandet av en personlig assistent medför, de avgifter och ersättningar som en arbetsgivare ska betala enligt lag och de övriga skäliga och nödvändiga utgifter som anlitandet av en assistent medför.

2. Köptjänst

Kommunen ordnar assistentservicen genom att skaffa tjänsterna som köptjänster antingen från offentliga eller privata serviceproducenter eller ordna tjänsterna som en del av sin egen verksamhet eller serviceproduktion eller ordna tjänsterna genom avtal i samarbete med en annan kommun.

Stöd för att fungera som arbetsgivare för en personlig assistent.

Assistentcentret Sentteri hjälper också kunder i Grankulla. Sentteri förmedlar assistenter till personer med funktionsnedsättning och stöder dem i deras roll som arbetsgivare genom att ge råd och handledning såväl per telefon som vid personliga möten.

HETA-liitto ry är ett förbund för de personliga assistenternas arbetsgivare. Förbundet främjar mänskliga rättigheter och självbestämmanderätten för personer med funktionsnedsättning samt en säker arbetsgivarroll för alla som fungerar som arbetsgivare till sina personliga assistenter.