Tjänster och stödåtgärder för alla personer med funktionsnedsättning. Så kallad anslagsbunden service och stödåtgärd:
  • rehabiliteringshandledning och anpassningsträning
  • redskap, maskiner och anordningar som behövs i de dagliga sysslorna
  • stöd för extra klädkostnader
  • ansökan om tjänster och stöd lämnas till socialbyrån.
Tjänster och stödåtgärder för personer med grav funktionsnedsättning. Kommunen har särskild skyldighet att tillhandahålla: ​​

Om det finns en risk för att en person som använder handikappservicen ska bli utan nödvändig hjälp, kontakta socialtjänsten eller Social- och krisjouren.

Kontakta oss

Päivi Kivistö

Socialarbetare
Organisation
Social- och hälsovården Socialservice

Sara Tiinanen

Socialarbetare
Organisation
Social- och hälsovården Socialservice

Social- och krisjouren 24/7

Västra Nylands social- och krisjour betjänar Grankullabor varje dag dygnet runt i adressen Vitikka 1 C, 02630 Esbo

Nedanstående ansökan om handikappservice används för all typ av service (med undantag av färdtjänst).

Lagen om service och stöd på grund av handikapp

Syftet med handikappservicelagen är att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför. Kommunerna ska sörja för att tjänster och stöd för handikappade ordnas så att de till innehållet och omfattningen är sådana som behovet i kommunen påkallar.

Handikappservicelagen är sekundär i relation till annan lagstiftning: Service och stöd enligt handikappservicelagen ska ordnas, om en handikappad inte med stöd av någon annan lag får sådan service eller sådant stöd som är tillräckligt och lämpligt för honom eller henne. När service och stöd beviljas enligt handikapplagen utförs ingen ekonomisk prövning, utan servicen beviljas utgående från den långvariga olägenhet som handikappet eller sjukdomen vållar.

Mål för tjänsterna
  • rätten till ett självständigt liv
  • självbestämmanderätt
  • rätten till en tillgänglig miljö
  • rätten till flexibla förmåner
  • rätten till tillförlitliga och ändamålsenliga tjänster.