Ett barn har rätt till tillräckligt underhåll. Föräldrarna svarar efter sin förmåga för barnets underhåll. När föräldrarnas förmåga att underhålla barnet bedöms, beaktas deras ålder, arbetsförmåga och möjligheter att delta i förvärvsarbete, tillgängliga tillgångar och deras övriga lagenliga underhållsansvar. Barnets rätt att få underhåll av föräldrarna upphör då barnet fyller 18 år.

Underhållsavtal

Föräldrarna kan ingå ett inbördes avtal om underhåll eller enas om underhåll genom ett avtal som bestyrks av barnatillsyningsmannen efter att föräldrarna beslutat sig för att skiljas. Om det anses skäligt svarar föräldrarna för kostnaderna för barnets utbildning även efter att barnet har fyllt 18 år (avtal om utbildningsstöd).

Justitieministeriet har utarbetat en anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidraget. Då underhållsbidraget fastställs kartläggs vardera förälderns ekonomiska situation. För att kunna utreda detta ska föräldrarna fylla i en utredning om underhållsförmågan och ta med utredningar om inkomster, sitt senaste fastställda beskattningsbeslut och verifikat över boendekostnader till barnatillsyningsmannen. Underhållsbidraget är bundet till det allmänna levnadskostnadsindexet (indexjustering).

Underhållsstöd I vissa situationer kan barnets underhåll tryggas med underhållstöd från FPA. För att underhållsstöd ska kunna beviljas krävs att föräldrarna har ett underhållsavtal som fastställts av socialförvaltningen i kommunen eller ett domstolsbeslut om underhållsbidraget.