Hemtjänsten för barnfamiljer är en stödform med låg tröskel. Syftet är att stödja föräldrarna i föräldrarollen och i att klara av vardagens bestyr, samt att ge råd och hjälp i vården av barn och skötseln av hemmet. Hemtjänsten är en målinriktad verksamhet under en bestämd tid som strävar efter att stärka familjens egna resurser.

Hemtjänsten för barnfamiljer är huvudsakligen avsedd för familjer med barn under skolåldern, men kan också beviljas om tjänsten behövs för att trygga situationen för barn under 18.

  • Man kan bli klient hos hemtjänsten för barnfamiljer genom att kontakta stadens familjehandlerare.
  • Hemtjänsten för barnfamiljer beviljas vid tillfälligt nedsatt funktionsförmåga, en allmänt problematisk familjesituation, sjukdom, förlossning, skada, eller förälders depression/utbrändhet.
  • Hemtjänst för barnfamiljer beviljas inte då saken uteslutande gäller behov av städning, plötsligt sjukdomsfall (t.ex. maginfluensa, förkylning osv.), distansarbete som utförs hemma, att föräldrarna regelbundet arbetar utanför hemmet, studier, föräldrarnas fritidsaktiviteter eller behov av personlig assistent.

Hemtjänsten för barnfamiljer är alltid tillfällig till sin natur och utgår från en behovsutredning. Allmänt taget erbjuds tjänsterna 1–2 gånger i veckan på vardagar och 2–4 timmar åt gången under högst 3 månader. Hemtjänsten för barnfamiljer fokuserar på handledning, stöd och rådgivning i familjens vardagsbestyr. Tjänsten omfattar också hjälp med vård av barn och hemskötsel.

Hemtjänst för barnfamiljer kan ges antingen av en familjearbetare som är anställd av staden eller som köpt tjänst. Barnfamiljer som får hemtjänst betalar avgiften för tillfällig hemtjänst enligt de gällande klientavgifterna inom social- och hälsovården.

Om familjens betalningsförmåga är nedsatt kan sänkta avgifter tillämpas efter inkomstutredning.