Målet för familjearbetet är att främja välbefinnandet i barnfamiljen och stärka föräldraskapet. Tanken är att familjen ska få tidigt stöd och handledning för olika livssituationer och också mindre bekymmer.

Familjearbete

Familjearbetet riktar sig till föräldrar som väntar barn och till familjer med barn i rådgivnings- och skolåldern. Familjen deltar aktivt i planeringen av stödåtgärderna. Familjearbetet utförs i huvudsak hemma hos familjen. Familjehandledningen är konfidentiell och avgiftsfri.

Familjehandledaren kan hjälpa om:

  • du/ni har frågor som gäller graviditeten eller livet med babyn
  • du/ni har frågor som berör barnuppfostran eller barnens utveckling (t.ex. om babyn gråter mycket, barnet har problem med sömnen eller familjen har svårt att få vardagen att gå ihop)
  • du/ni behöver någon att dela de känslor och bekymmer som gäller livet i barnfamiljen och eventuella svårigheter att orka som förälder
  • du är utmattad eller deprimerad
  • du/ni vill ha mer information om tjänsterna för barnfamiljer och möjligheterna att få stöd

Gruppen för familjearbete

Gruppen är en multiprofessionell grupp som stöder familjer i betungande livssituationer. Familjer kan brottas med svåra frågor som gäller barnuppfostran, vardagsrutiner, familjerelationer eller särskilda livssituationer.

I den multiprofessionella gruppen verkar socialvårdare, hälsovårdare, dagvårdspersonal och skolhälsovårdare. Personer i stadens tjänst kan hänvisa familjen till familjearbetsgruppens kontaktpersoner, eller familjen kan själv kontakta dem när stödbehovet aktualiseras.

Avsikten med hembesöket är att kartlägga familjens livssituation och sätta upp mål för stödet. Tillsammans med familjen söker vi lämpliga sätt att gå till väga. Familjearbetsgruppens medlemmar går sida vid sida med familjen, stöder och uppmuntrar. Servicen är avgiftsfri för klienterna.