Vi kan alla under livets gång råka ut för många slags situationer och kriser.
De vanligaste livskriserna inträffar när en närstående dör, blir allvarligt sjuk eller skadas svårt, vid olycksfall, ofrivillig barnlöshet, skilsmässa eller separation, arbetslöshet och ekonomiska svårigheter, rusmedelsproblem eller om man blir offer för brott.
En kris kan skaka om en människa psykiskt och försvaga känslan av grundtrygghet. Kriser påverkar den drabbades hela närmaste krets. De vuxna, barn och unga, eller hela familjen, kan behöva hjälp och stöd.

Social- och krisjouren hjälper 24/7, dvs. dygnet runt, om du eller din familj genast behöver hjälp i en krissituation.

Social- och krisjouren i Västra Nyland
(Vitikka 1 C, 02630 Esbo)
– tfn 09 8164 2439
– alla veckodagar dygnet runt

I samband med första hjälpen-jouren vid Jorvs sjukhus finns en social- och krisjour som betjänar också grankullabor. Du kan ringa eller besöka jouren. Tjänsten är konfidentiell och du kan ta kontakt också anonymt. Tjänsten är avgiftsfri.

Rikstäckande jourtelefoner och hjälp på webben:

Församlingarna hjälper i kriser och sorg

Församlingarna kan hjälpa och stödja i olika krissituationer och i sorg. Människan kan råka ut för svåra situationer när en närstående dör, man själv eller någon närstående blir allvarligt sjuk, skadas, råkar ut för ekonomiska problem eller blir offer för brott.

Det stöd som Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland erbjuder är öppet för alla och förutsätter inte medlemskap i kyrkan. Församlingarna hjälper de drabbade både att klara sig mentalt och att sköta praktiska ärenden.

Stöd i en svår livssituation ger till exempel sjukhuspräster, präster, ungdomsarbetsledare eller kyrkans diakoniarbetare som är utbildade inom social- och hälsovård. Utöver personlig samtalshjälp erbjuder församlingarna kamratstödsgrupper för olika livssituationer.

Grankulla krisgrupp

Gruppens medlemmar har beredskap att ge psykisk akuthjälp i händelse av olycksfall, svåra kroppsskador eller oväntade dödsfall. De människor som är involverade samlas och går i detalj igenom vad som hänt, vad de upplevde och vilka känslor det väckte. Ledarna informerar om hur kriser i allmänhet förlöper och vad man ska fästa uppmärksamhet vid om man inte kommer vidare i livet. Ambitionen är att en träff där man går igenom krisen ska kunna ordnas inom några dygn från händelsen.

När du behöver hjälp, kontakta hälsovårdscentralen, skolan eller församlingen som förmedlar kontakten till krisgruppens medlemmar. Psykolog Jorma Falkenberg är koordinator för gruppen.

Kontakta oss

Jorma Falkenberg

Psykolog
Organisation
Social- och hälsovården Hälsovård, Mental- och missbrukarvård