Under ungdomsåren sker stora förändringar såväl fysiskt som psykiskt och socialt. Till utvecklingen under ungdomsåren hör att frigöra sig från föräldrarna, stödja sig i allt högre grad på kamratrelationer, anpassa sig till de fysiska förändringarna samt hitta sin egen sexuella identitet.

I den tidiga ungdomen stormar det i känslolivet och föräldrarnas utmanande men viktiga uppgift är att vara ett tryggt stöd för sitt barn. Kamratrelationerna är särskilt viktiga i en ung persons liv. Kamratrelationer betyder stöd och tillfälle att skaffa sig den viktiga sociala kompetens som behövs senare i vuxenlivet. I puberteten börjar den unga fundera mycket på sitt kön. Även förhållanden kommer in i bilden. När de unga sällskapar lär de sig visa varandra tillgivenhet och övar sig i att klara och uttrycka många känslor.

En vuxen kan ge den unga en värdefull gåva genom att vara närvarande på ett sätt som förmedlar accepterande och empati. Det ger också den unga en god grund för självkänslan. En sund självkänsla lär den unga självrespekt, utgör en bra grund för den sexuella hälsan och förebygger riskbeteende såsom tidiga sexuella kontakter. Föräldrarna har ansvaretför att barnets sexuella utveckling framskrider i normal takt. De vuxna ska skydda barnet mot antastare eller förvirrande och ångestskapande upplevelser.

Läs mera:
Barnets utveckling 13-18 år