I en mångkulturell familj kommer föräldrarna från olika kulturer. Med familjer med två kulturer avses familjer där föräldrarna är födda i olika länder med olika kulturbakgrund och oftast olika modersmål. I Finland finns cirka 80 000 familjer med två kulturer, där den ena föräldern är född i Finland och den andra i ett annat land. Barnfamiljernas andel av dem är mer än 37 000. Uppskattningsvis 60 000 finländska barn har en förälder i hemmet som talar något annat än finska, svenska eller samiska.

Olika kulturer har olika uppfattningar om familjen och vem som hör till den, om könsroller och familjemedlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Partnerna kan tala olika språk och ha olika religioner. Kunskap om partnerns kultur och de kulturella koderna främjar ömsesidig förståelse. Varje familj är unik och skapar sin egen kultur. Den är ofta en mix av föräldrarnas kulturer men kan också innehålla helt egna drag och lösningar.

Flytten och anpassningen till ett nytt land sker ofta parallellt med bildandet av en familj. Under småbarnstiden kan parförhållandet belastas av många olika faktorer på en gång.

Den som har flyttat till ett nytt land saknar antagligen ett familjenätverk. Till en början har den nyinflyttade ofta få egna relationer och det kan vara svårt att hitta jobb. Det kan ge upphov till ensamhet och en känsla av att vara beroende av partnern.

Här hittar du mera stöd och information

Familia ry
Nätverket för familjers diversitet