Barn adopteras både i hemlandet och från utlandet. Ungefär 30–50 barn som föds i Finland adopteras årligen genom så kallad nationell extern adoption. Antalet barn som adopteras internationellt varierar, men de senaste åren har det kommit ungefär 70–100 barn till Finland från utlandet. Utöver den nationella externa adoptionen förekommer också internadoption och vuxenadoption i Finland.

Många adoptivföräldrar har upplevt barnlöshet och fertilitetsbehandlingar innan de påbörjade adoptionsprocessen. I en adoptivfamilj börjar relationen mellan barnet och föräldrarna utan den förberedelse som en graviditet innebär. I familjen kan det finnas både biologiska och adopterade barn. Familjen kanske väntar på sitt barn flera år, men barnet kan också komma snabbt och överraskande. Barnet kan vara en liten baby som adopteras i hemlandet eller ett större barn som kommer från ett annat land.

I och med adoptionen blir barnet en del av familjen, och många gånger blir det samtidigt delaktigt i en ny kultur- och språkmiljö. Med sig in i familjen har barnet sina tidigare upplevelser. Det kan handla om förluster, besvikelser, avbrutna människorelationer och vanvård. Barnet kan reagera kraftigt i den nya situationen och reaktionerna kan vara förvirrande för föräldrarna och de närstående. Ibland går barnet igenom tidigare utvecklingsstadier som det inte har funnit utrymme för förut. Det här kan ta sig uttryck i beteenden som barnet åldersmässigt är för gammalt för. Barnet kan också oblygt närma sig vilken vuxen som helst. Att vinna barnets förtroende och forma en bindning tar tid. Då barnet får omsorg från föräldrarna och gradvis bygger upp ett förtroende för dem kan barnet också utvecklas. En adoption påverkar oftast barnets utveckling på ett mycket positivt sätt.

I en adoptivfamilj kan föräldrarna vara särskilt oroliga för barnets utveckling och hälsa. Adoptivföräldraskapet är en särskild form av föräldraskap som är krävande. Det händer att föräldrarna fokuserar så intensivt på barnet att de glömmer sin egen relation och fjärmas från varandra.
Också barnet vinner på att föräldrarna spenderar tid på tumanhand. En fungerande parrelation och ömsesidigt stöd hjälper föräldrarna att känslomässigt vara närvarande för barnet. Föräldrar som är lyhörda inför barnet och kan gestalta barnets behov och känslor, hjälper barnet att knyta an till dem.

Det är viktigt att adoptivfamiljen får stöd och hjälp under alla skeden av processen, såväl under väntan, som då barnet kommer och i vardagen. Resultatet av en adoption är ändå alltid en familj med sina egna särdrag, med barn och föräldrar och kanske syskon. Föräldraskapet är ofta en långvarig dröm som går i uppfyllelse.

Här hittar du mera stöd och information

Adoptivfamiljer rf
Rädda barnen rf
Interpedia (på finska)
Nätverket för familjers diversitet

Adoptivfamiljer rf upprätthåller flera diskussionsforum på webbplatsen Tukinet för unga och vuxna adopterade samt för adoptivföräldrar och föräldrar som väntar ett adoptivbarn. Här kan du diskutera vad du har på hjärtat med andra i samma situation samt med föreningens frivilliga. Här hittar du forumen (på finska).