Hjälp i nödsituationer (SOS), kriser och problem

Nödsituationer (SOS)

Ring nödnumret 112 om du brådskande behöver ambulans, polis eller brandkår.

Det allmänna nödnumret är 112. Du behöver inte något riktnummer.

När du ringer nödnumret ska du berätta ditt namn, vad som har hänt och var. Berätta också om det finns någon fara för liv eller hälsa. Svara på de frågor nödcentralen ställer och om de ber dig göra något, gör det lugnt. Avsluta samtalet först när nödcentralen säger att du får avsluta det.

Ring nödnumret endast i verkliga nödsituationer. Du kan ringa nödnumret gratis från alla telefoner.

Krissituationer (våld, traumatiska händelser, barnens problem osv.)

Social- och krisjouren hjälper dygnet runt om du eller din familj genast behöver hjälp i en krissituation.

Ta kontakt om

  • du är i en krissituation som ansluter till exempelvis våld eller hot om våld, ditt parförhållande eller barnens problem.
  • du är orolig för din egen eller din familjs trygghet och säkerhet.
  • du eller din familj har upplevt en olycka eller en annan traumatisk händelse.

Om du inte kan stanna hemma kan du gå till skyddshemmet. Skyddshemmet erbjuder dig krishjälp och omedelbart skydd.

Social- och krisjouren i Västra Nyland (Vitikka 1 C, 02630 Esbo)
tfn 09 8164 2439
– alla veckodagar dygnet runt

Vid jouren vid Jorv sjukhus finns en social- och krisjour som betjänar även Grankullabor . Du kan ringa eller uppsöka jouren. Tjänsterna är konfidentiella och jouren kan kontaktas även anonymt. Tjänsten är avgiftsfri.

Förgiftning

Om någon har blivit förgiftad kan du ringa till Giftinformationscentralen. Personalen hos Giftinformationscentralen ger råd om vad man ska göra. Giftinformationscentralens telefonnummer är 09 471 977.

Riksomfattande telefonjour och hjälp på nätet: