Allmän social- och hälsovård ordnas av Västra Nylands välfärdsområde från 1.1.2023.

Klientavgifter 2023 (www.luvn.fi/sv)

Uträttande av ärenden för en annan person

I Maisa-kundportalen kan du ge fullmakt till en annan person, till exempel en anhörig, att sköta dina ärenden. Du kan ge fullmakt till en annan person direkt via Maisa eller genom att lämna in en fullmakt till social- och hälsovårdens enhet.

Fullmakt i docx-format:

Byta hälsocentral

Patienten kan välja den hälsocentral där han eller hon får primärvårdstjänster. Det är möjligt att med ett skriftligt meddelande byta hälsocentral högst en gång per år.

Man kan vara klient hos endast en hälsocentral åt gången. Om en person vistas utanför sin hemkommun under en längre tid, till exempel vid sommarstugan, kan han eller hon enligt sin vårdplan också utnyttja primärvårdstjänster vid en hälsocentral i sin tillfälliga hemkommun. Byte av hälsocentral ska meddelas till såväl den nya som den gamla hälsocentralen i god tid, minst tre veckor före besöket.

Patienten har möjlighet att välja hälsocentral och enhet för specialiserad sjukvård bland alla offentliga hälsocentraler och sjukhus i Finland.

Arkivering av dokument

Om en patient uträttar sina ärenden i Grankulla eller har bytt hälsostation till Grankulla är Grankulla personuppgiftsansvarig. Arkiveringen bestäms utifrån detta. Patientuppgifter inom hälso- och sjukvården arkiveras elektroniskt i Kanta. Om det finns dokument i pappersformat som ska arkiveras, sker arkiveringen på det ställe där dokumenten har skrivits (t.ex. Grankulla hälsostation).

Ansökan om forskningstillstånd