Klientavgifterna för småbarnspedagogiken ändras från och med 1.1.2018. Regeringen avlät igen 19.9.2017 en proposition till riksdagen om ändring av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Propositionen godkändes av riksdagen 8.12.2017. Avgifterna för familjer med små och medelstora inkomster sjunker och framöver är syskonrabatten för det andra barnet 50 %. Avgifterna justeras nästa gång i augusti 2018 när indexjusteringarna träder i kraft. Åt samtliga familjer görs ett nytt avgiftsbeslut i början av år 2018 som sänds hem till familjen. Familjer som önskar att deras inkomster tas i beaktande då klientavgiften bestäms och inte har tidigare lämnat in sina inkomstuppgifter ombeds fylla i blanketten om inkomstutredning och skicka den jämte bilagor senast 12.1.2018 till bildningens förvaltningsassistent Cecilia Ekqvist.Klientavgifterna för vården inom småbarnspedagogiken indexjusteras nästa gang 1.8.2018GRANKULLA STAD                       KUNDMEDDELANDE

Bildningssektorn                             1.1.2018

Småbarnspedagogiken

 

Svenska utskottet för undervisning och småbarnsfostran 4.12.2017 § 70                                

 

BESTÄMMANDE AV KLIENTAVGIFTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

 


Klientavgifterna räknas ut som procentandel av familjens bruttoinkomster. Den högsta avgiften för småbarnspedagogik på heltid är för det yngsta barnet 290 euro/månad, för det näst yngsta barnet 145 euro/månad och för familjens övriga barn 20 procent av avgiften för det yngsta barnet i småbarnspedagogik på heltid. Avgifterna indexjusteras följande gång 1.8.2018.

 

INKOMSTER

Som inkomster beaktas förälders eller annan vårdnadshavares skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster. Motsvarande inkomster för en person i samma hushåll som lever med vårdnadshavaren som make eller i äktenskapsliknande förhållanden beaktas också, likaså motsvarande inkomster för det barn som deltar i småbarnspedagogiken. Till löneinkomsterna läggs en semesterpeng på 5 %.

 

Som inkomster beaktas inte

·        hemvårdsstöd

·        barnbidrag

·        handikappbidrag enligt lagen om handikapp­förmåner (570/2007)

·        barnförhöjning enligt folkpensionslagen (568/2007)

·        bostadsbidrag

·        sjukvårds- och undersöknings­kostnader som betalas på basis av olycksfallsförsäkring

·        menersättning

·        militärunderstöd

·        fronttillägg

·        studiepenning

·        vuxenutbildnings­stöd från utbildningsfonden

·        studiestödets bostadstillägg

·        sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd

·        ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliterings­förmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005)

·        kostnadsersättning enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

·        stipendier och andra motsvarande understöd som betalas på grund av studier

·        ersättningar för kostnaderna för familjevård

 

Som avdrag från inkomsterna beaktas betalda underhållsbidrag till barn som inte hör till familjen och andra liknande kostnader som beror på faktiska familjeförhållanden samt syting.

 

INKOMSTUTREDNING

Utredning över familjens inkomster ges på blanketten för inkomstutredning med bilagor. Familjen behöver inte redogöra för sina inkomster, om den på blanketten för inkomstutredning ger samtycke till att klientavgiften för barnet fastställs enligt den högsta avgiften. Om familjen inte lämnar in en blankett för inkomstutredning med bilagor tar staden ut den högsta avgiften enligt den tid i småbarnspedagogik som har överenskommits.

 

JUSTERING AV KLIENTAVGIFTEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK

Familjen bör lämna en skriftlig anmälan med bilagor även under verksamhetsåret om familjens inkomster ändras väsentligt eller om familjestorleken ändras. Om beslutet om fastställande av avgift har grundat sig på för låga inkomstuppgifter som klienten gett kan avgiften justeras retroaktivt för högst ett års tid.

 

MÅNADSAVGIFT

Klientavgiften faktureras som månadsavgift för högst elva (11) kalendermånader under verksamhetsåret (1.8–31.7).

Juli är en avgiftsfri månad förutsatt att den kommunala småbarnspedagogiken börjat senast i september föregående år.  

 

Kommunen kan ta ut en avgift för reserverad plats inom småbarnspedagogiken för semestersäsongen eller en del av den om den inte annullerats i förväg enligt kommunens anvisningar. Om ingen klientavgift har bestämts för barnet, kan hälften av den lagenliga minimiavgiften tas ut för den reserverade tiden.

 

Avgiftsprocenter, minimi- och maximibruttoinkomstgränser:

 

Familje-storlek

Minimi-bruttoinkomst

€/mån

Avgifts-procent

Bruttoinkomst-gräns för högsta avgiften

€/mån

2

2050

10,7

4761

3

2646

10,7

5357

4

3003

10,7

5714

5

3361

10,7

6072

6

3718

10,7

6429

I familjens storlek beaktas personer som lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden och deras minderåriga barn som bor i samma hushåll. Har familjen fler än 6 medlemmar höjs den inkomstgräns som avgiften baserar sig på med 138 euro för varje följande minderårigt barn i familjen. Om inkomsterna är lägre än minimi­gränsen för bruttoinkomst eller om avgiften per barn blir mindre än 27 euro tas det inte ut någon avgift. Om familjen inte meddelar sina inkomster tar staden ut den högsta avgiften för den tid som har överenskommits att barnen deltar i småbarnspedagogiken.

Ni kan beräkna avgiften för småbarns­pedagogik på heltid för er familj enligt följande modell: Räkna ut familjestorleken. Se efter vilken gräns för minimibrutto­inkomst/mån som gäller för er. Dra av den från er genomsnittliga bruttoinkomst/månad. Räkna ut andelen enligt avgiftsprocenten (10,7) från det återstående beloppet = avgiften för småbarnspedagogik.

 

AVGIFTER SOM TAS UT

För småbarnspedagogik på heltid i minst 35 timmar/vecka i genomsnitt betalas 100-procentig avgift.

En avgift motsvarande 80 % av avgiften för småbarnspedagogik på heltid tas ut för småbarnspedagogik under minst 25 timmar men
högst 35 timmar i veckan.

En avgift motsvarande 60 % av avgiften för småbarnspedagogik på heltid tas ut för småbarnspedagogik under högst 25 timmar i veckan.

 

Då de genomsnittliga veckotimmarna för småbarnspedagogiken räknas ut, beaktas utöver barnets dagliga deltagande i småbarnspedagogiken också barnets regelbundna förhandsanmälda frånvarodagar i kalendermånaden.

 

Om barnets regelbundna dagliga tid i småbarnspedagogiken och om barnets frånvarodagar ingås i förväg ett skriftligt avtal med enheten för småbarnspedagogik. Familjens semestrar (t.ex. höst-, jul- och sportlov) och barnets sporadiska frånvaro räknas inte som regelbundna frånvarodagar.

 

KLIENTAVGIFTER FÖR SMÅBARNS­PEDAGOGIK SOM KOMPLETTERAR FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN

Avgiftsfri förskoleundervisning ges fyra (4) timmar per förskoledag.

 

Förskola (20 h) och                     Klientavgift

småbarnspedagogik                    av avgiften för

totalt timmar/vecka                   heltid

 

minst 45 timmar                         80 %

över 35 – under 45 h                  60 %

högst 35 h                                    45 %

Om barnet behöver småbarnsfostran under skolornas jul-, sport- eller sommarlov, tas klientavgifter ut för denna tid enligt avgiften för småbarnspedagogik på heltid.

 

TILLFÄLLIG SMÅBARNSFOSTRAN OCH LEKVERKSAMHET

För tillfällig småbarnspedagogik i mer än fem timmar/dag debiteras 28 euro/dag och för tillfällig småbarnspedagogik i högst fem timmar/dag 15 euro/dag. För följande barn är avgiften för småbarnspedagogik i mer än fem timmar/dag 15 euro/dag och för småbarnspedagogik i högst fem timmar/dag 8 euro/dag. För lekverksamhet tas ut en avgift på 10 euro/2 timmar.

 

KLIENTAVGIFTER FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK VID FRÅNVARO

Månadsavgift tas ut också för frånvarodagar med nedan nämnda undantag:

1.      Om barnet på grund av sjukdom är borta från småbarnspedagogiken alla verksamhets­dagar under en kalendermånad, debiteras ingen avgift.

2.      Om barnet på grund av sjukdom är borta från småbarnspedagogiken mer än 11 verksamhetsdagar under en kalendermånad, debiteras halva månadsavgiften.

3.      Om barnet av en annan orsak än sjukdom är borta från småbarns­pedagogiken alla dagar under en kalendermånad, debiteras halva månadsavgiften.

I övriga fall betalas alltid full månadsavgift, även om barnet varit närvarande bara en enda dag.

 

INLEDNING OCH AVSLUTNING AV SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

Klientavgift debiteras fr.o.m. barnets första dag i småbarnspedagogiken. Om barnets plats sägs upp, slutar faktureringen den dag då småbarns­pedagogiken för barnets del avlutas. Uppsägningstiden är två veckor.

 

FÖRFRÅGNINGAR

 

På förfrågningar om avgifter inom småbarnspedagogiken svarar förvaltningsassistent Cecilia Ekqvist, tfn 050 411 7420 eller cecilia.ekqvist@grankulla.fi.