Valikko

Stöd för privat vård av barn


En familj kan få privatvårdsstöd när familjen har ett barn under skolåldern som inte vårdas inom småbarnspedagogik som ordnats av kommunen. Stöd betalas också för familjens andra barn under skolåldern som vårdas på samma sätt. För barn som omfattas av förlängd läroplikt beviljas privatvårdsstöd fram till slutet av juli det år barnet fyller 7 år.

Privatvårdsstödet består av en vårdpenning på 172,25 euro (mån.) och ett vårdtillägg som betalas utgående från familjens inkomster. Båda betalas separat för varje barn som berättigar till stöd.

Stödet för privat vård betalas alltid till producenten av småbarnspedagogik. Trots att stödet betalas till producenten är det föräldrarna som ska ansöka om stödet hos FPA. Stödet är högst lika stort som den ersättning som betalas för vården.

Producenten av småbarnspedagogik kan vara en privatperson eller organisation som mot ersättning bedriver småbarnspedagogisk verksamhet för barn, eller en privatperson som med barnets förälder ingått ett arbetsavtal för minst en månad om vård av barnet. Producenten av småbarnspedagogik kan inte vara medlem i samma familj.

Rätt till privatvårdsstöd föreligger inte om en släkting eller någon annan person sköter barnet och denna inte har arbetsavtal eller inte tar ut någon ersättning för arbetet. Om familjen har ett barn under tre år kan familjen ansöka om hemvårdsstöd. (se också www.kela.fi)

Vårdtillägget för barn i privat vård

bestäms på samma grunder som vårdtillägget till hemvårdsstöd. Det betalas separat för varje barn som berättigar till privatvårdsstöd och dess storlek är 0 – 144,85 euro per barn per månad. Om barnet deltar i avgiftsfri förskoleundervisning eller börjar skolan vid 6 års ålder, betalas som vårdpenning 63,38 euro/mån och vårdtillägget halveras. Kommuntillägget är 100 euro/mån för ett barn som deltar i avgiftsfri förskoleundervisning. Privatvårdsstödet betalas alltid till en godkänd serviceproducent.

Kommuntillägget till privatvårdsstöd

är från och med 1.6.2015 för småbarnspedagogik på heltid i daghem eller gruppfamiljedaghem 620 euro/mån för barn under 3 år och 440 euro/mån för barn i åldern 3-6 år. I familjedagvård är kommuntillägget 320 euro/mån för barn under 3 år och 175 euro/mån för barn i åldern 3-6 år. Vid anställning av privat vårdare är tillägget 570 euro/mån för barn under 3 år och 150 euro/mån för barn i åldern 3-6 år. En förutsättning för att kommuntillägg betalas är dessutom att den privata småbarnspedagogiken på heltid räcker minst en månad.

Frågor gällande privat småbarnspedagogik och stöd för privat vård kan ställas till chefen för småbarnsfostran tfn 050 341 6269 (vanligtvis må, ti och to kl. 9.30-11). Ansökningsblanketter och förfrågningar finns hos Folkpensionsanstalten  (FPA).


Ändringar i stödet för privat vård fr.o.m. 1.8.2016


Från och med augusti 2016 är den lagstadgade subjektiva rätten till småbarnsfostran till 20 timmar i veckan. Begränsningen inverkar på stödet för privat vård.


Fullmäktige beslutade 14.3.2016 att Grankulla inte i nuläget tillämpar den punkt i lagen om småbarnspedagogik som träder i kraft 1.8.2016 som begränsar rätten till småbarnspedagogik på heltid för barn till föräldrar som är hemma. Detta innebär att föräldrarna även har rätt att välja privat småbarnspedagogik på heltid.


 


Hur man ansöker om rätt till småbarnspedagogik på heltid


Familjen kan ansöka om rätt till småbarnspedagogik på heltid inom den privata småbarnspedagogiken genom att sända ett fritt formulerat brev till chefen för småbarnsfostran. Brevet ska innehålla följande information:


- barnets namn och personbeteckning


- sökandens namn och kontaktuppgifter


- namnet på barnets plats inom småbarnspedagogiken (ett privat daghem, en privat familjedagvårdare eller en vårdare i anställningsförhållande)


- tiden som ansökan om rätt till småbarnspedagogik på heltid gäller (högst till slutet av verksamhetsåret, dvs. till slutet av juli följande år)


- sökandens underteckning


Utgående från ansökan fattar chefen för småbarnsfostran ett tjänsteinnehavarbeslut om beviljande av småbarnspedagogik på heltid och sänder beslutet för kännedom till FPA, den privata producenten av småbarnspedagogik och sökanden.


Se också:
Stöd för hemvård av barn

Uppdaterad: 26.7.2018