Valikko

Stöd för hemvård av barn

Med hemvårdsstöd för barn menas ett stöd som utbetalas till barnets föräldrar eller vårdnadshavare. I stödet kan ingå vårdpenning och vårdtillägg. Stödet betalas efter det att föräldrapenningsperioden gått ut till den av föräldrarna som huvudsakligen sköter barnet. Deltagande i den öppna familjeverksamheten inverkar inte på hemvårdsstödets storlek.


Vårdpenning

Vårdpenningen betalas skilt för varje barn som är berättigat till stödet. Vårdpenningen är

  • för ett barn under 3 år 338,34 /mån.
  • för syskon, som också är under 3 år 101,29 e/mån.
  • för syskon över 3 år, men under skolåldern 65,09 e/mån.

Rätt till hemvårdsstöd föreligger endast om barnet är under tre år eller hör till samma familj som barn under tre år vilket är berättigat hemvårdsstöd och får samma vård.


Vårdtillägg till hemvårdsstödet

Är inkomstbundet och kan uppgå till högst 181,07 euro/mån. Vårdtillägg betalas för ett barn i familjen som är berättigat till hemvårdsstöd. Vårdtillägg betalas till fullt belopp om familjens månadsinkomster inte överstiger den enligt familjens storlek bestämda inkomstgränsen. Om inkomsterna överstiger inkomstgränsen, minskar vårdtilläggets fulla belopp med en procentandel av de överskridande inkomsterna som bestäms enligt familjens storlek. När inkomstgränsen bestäms beaktas i familjens storlek högst två barn. Barnen ska dessutom omfattas av rätten att välja dagvårdsplats (från den dag föräldrapenningsperioden upphör till den 31 juli det år då barnet som läropliktigt inleder den grundläggande utbildningen) enligt 11 a § i lagen om barndagvård. Vårdtillägg betalas endast för ett barn.

 Om familjens inkomster överskrider den inkomstgräns som berättigar till fullt vårdtillägg, dras från skillnaden mellan familjens inkomster och inkomstgränsen för fullt vårdtillägg (kolumn 2) av en procentandel enligt familjens storlek. Mer information: www.kela.fi.

Familjens storlek
Inkomstgräns euro/månad
Avd.
2
1160
11,5
3
1430
 9,4
4
1700
 7,9

 

Kommunalt tillägg till hemvårdsstödet

Kommuntillägg betalas för vård av familjens yngsta barn som omfattas av hemvårdsstöd. Kommuntillägg till hemvårdsstödet beviljas enligt samma villkor som det lagstadgade hemvårdsstödet så att barnets vårdare kan utöver föräldrarna vara en far- eller morförälder, annan släkting eller liknande, dvs. någon annan än en förälder. En förutsättning för stödet är att vården pågår minst en månad.

 

Det kommunala tillägget till hemvårdsstödet i Grankulla från och med 1.9.2016

Kommuntillägg till hemvårdsstödet betalas för vård av familjens yngsta barn som omfattas av hemvårdsstöd. Summan på kommuntillägget är

220 €/mån då barnet är under 18 månader

200€/mån då barnet har fyllt 18 månader men inte 24 månader

Kommuntillägg till hemvårdsstödet betalas inte för barn som har fyllt 24 månader.

Kommuntillägget betalas av FPA som en höjning av vårdpenningen. Kommuntillägget ansöks inte om skilt.

Kommuntillägg betalas också för adopterade barn enligt samma principer som övriga barn, men man beaktar i stället för barnets alder den tid som har gått från adoptionen. Kommuntillägg för adopterade barn anhålls om direkt av staden med en fritt formulerad ansökan som riktas till chefen för småbarnsfostran. Till anhållan bifogas skattekort samt FPA:s beslut om hemvårdsstöd.

Se också:
Stöd för privat vård av barn

Uppdaterad: 26.7.2018