Valikko

Välkommen till Kasabergets daghem!

kasabergets dagis bild

hemsida bild

Referensram för den pedagogiska verksamheten (enl. Grunderna för småbarnspedagogik)

Resultaten av kundenkäten för föräldrar inom småbarnspedagogiken

 Huvudstadsregionens kommuner genomförde i oktober–november 2017 sin fjärde gemensamma kundenkät bland föräldrar som har barn i kommunal eller privat småbarnspedagogik och/eller förskola. Enkäten genomfördes som nätenkät under tiden 20.10–12.11.2017. Länken till enkäten delades ut vid enheterna per e-post och på papperslappar, och föräldrarna fick en enhetsspecifik kod för att kunna gå in och svara. Av enkäten framgick att invånarna i huvudstadsregionen huvudsakligen är nöjda med kommunernas småbarnspedagogiska tjänster. Mest värdesätter vårdnadshavarna att barnen beaktas och uppfostras som individer. Enkätresultaten offentliggjordes 17.1 vid kommunernas gemensamma seminarium på stadshuset i Vanda: www.vantaakanava.fi .

Resultaten finns också bland annat på Grankullas egen webbplats. Enkät till föräldrar som har barn i småbarnspedagogik och förskolan 2017,

Grankullas resultat:

http://www.kauniainen.fi/files/14146/Grankulla.pdf och på finska Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2017, Kauniaisten tulokset:

http://www.kauniainen.fi/files/14148/47183_Kauniainen.pdf

För vårdnadshavarna är det viktigt att vardagen i daghemmet och förskolan främjar barnens välbefinnande. Enligt enkätresultaten lägger vårdnadshavarna särskild vikt vid fungerande rutiner vid på- och avklädning, måltider och sovstunder. De har också förväntningar och behov när det gäller till exempel könssensitiv småbarnspedagogik, åskådningsfostran och stödet till växande och lärande.

Mest kritik fick temat kommunikation. Föräldrarna saknar en enhetlig digital kommunikationskanal som med tanke på uppgifter om barnet skulle vara datasäker. Helst vill föräldrarna få information om verksamheten och evenemangen per e-post. Föräldrarna var också nöjda med användningen av kanaler i sociala medier, såsom bloggar och Facebookgrupper.

Svarsprocenten i Grankulla var 31 % (148 svar). På skalan 1–5 (högsta vitsordet 5) blev familjernas vitsord för kvaliteten på den kommunala dagvården 4,57 (variationsintervall 4,18–4,94), förskoleundervisningen 4,58, köptjänstdaghemmen 4,66 och privata sektorn 4,82. Medelvitsordet i Grankulla var 4,56, en aning lägre än i enkäten år 2014 men fortfarande högst bland kommunerna i huvudstadsregionen. Enkäten bestod av fem temaområden: ansökan om plats i småbarnspedagogiken, barnets start i dagvård eller i förskola, uppfostran och beaktande av barnet som individ, föräldrarnas delaktighet samt kommunikation. Dessutom frågade man hur daghemmet eller familjedagvården lyckats uppnå målen.

Av temaområdena fick uppfostran och beaktandet av barnet som individ det bästa betyget av familjerna (4,5). Mest kritik fick temat kommunikation (3,81). Utifrån den inkomna responsen och analysen av resultaten i stort sållade man fram följande utvecklingsobjekt i småbarnspedagogiken i Grankulla: att förbättra kommunikationen, utveckla servicehandledningen och servicerådgivningen samt att stärka delaktigheten.

Kasabergets daghem har följande utvecklingsobjekt:

-          daghemmets hemsidor mera ändamålsenliga

-          delaktigheten med vårdnadshavare

-          handledningen i enhetenKlicka på bilderna för att få dem större.