Valikko

Folkhälsans barnträdgård


folkhälsan dagis logoFolkhälsans barnträdgård i Grankulla drivs av Förening Folkhälsan i Grankulla r.f. Vi har ett köpavtal med Grankulla stad och samarbetar tätt med stadens personal. Grankulla stad fastslår dagvårdsavgifterna och dagvårdsplatserna fördelas i samråd med daghemmens föreståndare.

Vi följer Grankulla stads plan för småbarnsfostran och Folkhälsans handbok för dagvård i vår verksamhet.  Styrmedel på det nationella planet är Grunderna för planen för småbarnsfostran, som uppgjorts av Institutet för hälsa och välfärd (THL).

I barnträdgården fungerar två heldagsgrupper för barn i åldern 3-6 år. Vi håller öppet mellan kl. 7.30–17.00. En av grupperna är förskola och den andra är en grupp för 3-5 åringar. Vår verksamhet är mångsidig och vi samarbetar aktivt med andra daghem och med lågstadiet i staden. Vi har också möjlighet att erbjuda halvdagsvård.

Barnträdgården grundades av föreningen Folkhälsan i Grankulla r.f. år 1944 och verksamheten drivs ännu i dags dato av denna förening, som fungerar som en självständig, lokal förening under Folkhälsans Förbund. Föreningens styrelse är barnträdgårdens direktion.

Barnträdgården verkar i en villa från 1800-talet som finns på södra sidan av Gallträsk.

Läget är centralt i härlig naturskön miljö med promenadavstånd till Gallträsk, sportplaner, bollhall, Mulleskog, simhall och bibliotek

Vår gård är mångsidig och ger möjlighet till olika aktiviteter.  Våra barn leker, klättrar, spelar boll, undersöker naturen och åker skidor på gården.

Barnträdgården arbetar enligt ett hälsofrämjande koncept som utarbetats av Folkhälsan och vilket vi kontinuerligt utvecklar i vår egen plan för småbarnsfostran samt läroplan för förskolan. Vi ser alla barn som enskilda individer och trygghet betonas.

Riktlinjer i vår verksamhet är att barnen ska få leka – lära – uppleva med glädje.

I vårt arbete kombinerar vi språk, musik, rörelse, drama och att skapa med våra händer. Vi experimenterar och laborerar genom lek. Vårt läge mitt i naturen ger ypperliga möjligheter till utfärder i naturen, vilket vi aktivt använder oss av.

Vi arbetar för att ge barnen trygghet, vilket skapas av kommunikation och tydliga regler. Vi ser att glädje ger utrymme för god lek och fantasi. Vi uppmuntrar till omtänksamhet och tränar barnens sociala och empatiska förmågor genom bl.a. programmet StegVis, som utvecklats i syfte att förebygga mobbning.

Stadens specialbarnträdgårdslärare stöder personalen i arbetet och ger individuellt stöd till enskilda barn vid behov. Vår egen talterapeut arbetar med barnen i barnträdgården en dag i veckan.    

Kontakta oss gärna för att få mer information om barnträdgården..
  • Adress:   Södra Heikelvägen 5, 02700 Grankulla
  • Kontakt:   forestandare.fhgrankulla[at]elisanet.fi
  • Telefon:   050 356 5443
Ärende: Resultaten av kundenkäten för föräldrar inom småbarnspedagogiken

 Mer information: chefen för småbarnsfostran Annika Hiitola 050 341 6269                                    fornamn.efternamn@grankulla.fi

 

Huvudstadsregionens kommuner genomförde i oktober–november 2017 sin fjärde gemensamma kundenkät bland föräldrar som har barn i kommunal eller privat småbarnspedagogik och/eller förskola. Enkäten genomfördes som nätenkät under tiden 20.10–12.11.2017. Länken till enkäten delades ut vid enheterna per e-post och på papperslappar, och föräldrarna fick en enhetsspecifik kod för att kunna gå in och svara. Av enkäten framgick att invånarna i huvudstadsregionen huvudsakligen är nöjda med kommunernas småbarnspedagogiska tjänster. Mest värdesätter vårdnadshavarna att barnen beaktas och uppfostras som individer. Enkätresultaten offentliggjordes 17.1 vid kommunernas gemensamma seminarium på stadshuset i Vanda: www.vantaakanava.fi .

Resultaten finns också bland annat på Grankullas egen webbplats. Enkät till föräldrar som har barn i småbarnspedagogik och förskolan 2017.
Grankullas resultat
:

http://www.kauniainen.fi/files/14146/Grankulla.pdf

på finska Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2017, Kauniaisten tulokset http://www.kauniainen.fi/files/14148/47183_Kauniainen.pdf

För vårdnadshavarna är det viktigt att vardagen i daghemmet och förskolan främjar barnens välbefinnande. Enligt enkätresultaten lägger vårdnadshavarna särskild vikt vid fungerande rutiner vid på- och avklädning, måltider och sovstunder. De har också förväntningar och behov när det gäller till exempel könssensitiv småbarnspedagogik, åskådningsfostran och stödet till växande och lärande.

 Mest kritik fick temat kommunikation. Föräldrarna saknar en enhetlig digital kommunikationskanal som med tanke på uppgifter om barnet skulle vara datasäker. Helst vill föräldrarna få information om verksamheten och evenemangen per e-post. Föräldrarna var också nöjda med användningen av kanaler i sociala medier, såsom bloggar och Facebookgrupper.

Svarsprocenten i Grankulla var 31 % (148 svar). På skalan 1–5 (högsta vitsordet 5) blev familjernas vitsord för kvaliteten på den kommunala dagvården 4,57 (variationsintervall 4,18–4,94), förskoleundervisningen 4,58, köptjänstdaghemmen 4,66 och privata sektorn 4,82. Medelvitsordet i Grankulla var 4,56, en aning lägre än i enkäten år 2014 men fortfarande högst bland kommunerna i huvudstadsregionen. Enkäten bestod av fem temaområden: ansökan om plats i småbarnspedagogiken, barnets start i dagvård eller i förskola, uppfostran och beaktande av barnet som individ, föräldrarnas delaktighet samt kommunikation. Dessutom frågade man hur daghemmet eller familjedagvården lyckats uppnå målen.

Av temaområdena fick uppfostran och beaktandet av barnet som individ det bästa betyget av familjerna (4,5). Mest kritik fick temat kommunikation (3,81). Utifrån den inkomna responsen och analysen av resultaten i stort sållade man fram följande utvecklingsobjekt i småbarnspedagogiken i Grankulla: att förbättra kommunikationen, utveckla servicehandledningen och servicerådgivningen samt att stärka delaktigheten. Även de olika enheterna fick sina egna resultat och föräldrakommentarer. Efter att ha analyserat helheten kommer enheterna att välja ut sina specifika utvecklingsobjekt.

På Folkhälsans Barnträdgård

var svarsprocenten bara 13.5 % vilket betyder 5 st. svar. Medelvitsordet för vårt hus var 4.57 (på en skala från 1 – 5). Det bästa vitsordet fick vi för hur nöjda kunderna är för den plats man fått inom småbarnspedagogiken (4.68). Vi fick även högt betyg (4.61) för hur vi värnar om barnens trygghet och välmående . Något sämre betyg fick vi för internetsidornas ändamålsenlighet (3.37).

På basen av svaren kan vi konstatera att våra hemsidor behöver uppdateras. Genom de fria kommentarerna har vi inom personalen kommit fram till att våra största utvecklingsbehov finns i att ytterligare öka vår smågruppsverksamhet eftersom vår barngrupp för 3 – 5 åringar är så stor (24 barn).
 

Bildningsutskottet antecknar resultaten av småbarnspedagogikens kundenkät för kännedom.