Valikko

Småbarnsfostran, aktuellt

22.12.2015

Kommentera läroplansutkastet för förskoleundervisning 2016

Bästa vårdnadshavare, samarbetspartners och andra intresserade!

Grunderna för förskoleundervisningens läroplan är en nationell föreskrift utfärdad av Utbildningsstyrelsen enligt lagen om grundläggande utbildning, utifrån vilken den lokala läroplanen för förskoleundervisningen ska utarbetas och förskoleundervisningen genomföras. Beredningen av läroplansgrunderna regleras främst av lagen och förordningen om grundläggande utbildning och av statsrådets förordning som fastställer målen för förskoleundervisningen.

Anordnaren av förskoleundervisning ska se till att förskolepersonalen och vårdnadshavarna har möjlighet att delta i utarbetandet och utvecklandet av läroplanen Också barnens synpunkter ska beaktas och användas i utvecklingsarbetet. Särskild vikt läggs vid att skapa metoder för samarbete så att både barnen och vårdnadshavarna kan delta och påverka på ett meningsfullt sätt. Enligt lagen om grundläggande utbildning ska förskoleundervisningens läroplan utarbetas i samarbete med de myndigheter som sköter uppgifter inom kommunens social- och hälsovård. För att trygga en enhetlig lärstig för barnen är det viktigt att personalen inom den övriga småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen ges möjlighet att bekanta sig med och delta i utarbetandet och utvecklandet av förskoleundervisningens läroplan.

Grankullas kommunala läroplan för förskoleundervisningen består av de riksomfattande grunderna för förskoleundervisningens läroplan, som har kompletterats med Grankullas lokala perspektiv. Grankullas läroplan för förskoleundervisningen definierar, styr och stöder organiseringen av förskoleundervisningen i alla finsk- och svenskspråkiga förskoleenheter. Enheterna gör upp sina egna planer för förskoleundervisningen med utgångspunkt i Grankullas kommunala läroplan för förskoleundervisningen.

Läroplanen för förskoleundervisningen görs upp under ledning av chefen för småbarnsfostran i arbetsgrupper som består av förskollärare och daghemsföreståndare, som tillsammans går igenom utvalda kapitel. Den kommunala läroplan som godkändes 2011 används som grund och revideras enligt läroplansgrunderna för förskoleundervisningen år 2014. De bearbetade och reviderade texterna gås igenom tillsammans med personalen inom småbarnsfostran, och kommentarer och utvecklingsförslag begärs av barnens vårdnadshavare, den finska och den svenska skolförvaltningen samt av social- och hälsovården och andra samarbetsparter då arbetet framskrider. Efter att den kommunala läroplanen för förskoleundervisningen blivit klar publiceras den bl.a. på Grankulla stads webbplats, och vårdnadshavarna uppmuntras att ta del av den.

Den nya läroplanen för förskoleundervisning behandlas i nämnderna för undervisning och småbarnsfostran i februari 2016. Grankullas läroplan för förskoleundervisningen består av de nationella läroplansgrunderna som är kompletterade med lokala betoningar i slutet av varje kapitel under rubriken "Frågor som avgörs på lokal nivå".

Vi ber om kommentarer senast 24.1.2016 till de kommunala betoningarna, som är utmärkta med text i annan färg. Man kan kommentera också de med svart text skrivna nationella läroplansgrunderna, men Grankulla kan ändra endast på de lokala betoningarna.

Utkastet till förskolans läroplan finns på adressen bit.ly/GFLPSv samt http://graniesiops.blogspot.com. En utprintningsbar version av läroplansutkastet finns här.. Du kan kommentera utkastet genom att klicka på de enskilda kapitlens rubriker. Då öppnas det i slutet av kapitlet en textram där du kan lämna din hälsning till läroplansarbetsgruppen. Dina kommentarer syns endast till läroplansarbetsgruppen. Du kan också kommentera per e-post till annika.hiitola@grankulla.fi.

Med samarbetshälsningar,
Annika Hiitola
chef för småbarnsfostran
tfn 09 5056 820 (bäst anträffbar mån, tis och tors kl 9.30 – 11)

Förskolans läroplan 2016 utkast (pdf) (1.4 MB)
Tillbaka till rubrikerna