Valikko

Småbarnsfostran, aktuellt

17.12.2014

Dagvården och förskolan i huvudstadsregionen fick strålande resultat i kundenkäten

Personalen får ett stort tack av föräldrarna

Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla gjorde i oktober-november redan för tredje gången en gemensam enkät till föräldrar med barn i dagvård och förskola. Med hjälp av enkäten kartlades hur nöjda föräldrarna är med dagvården och förskoleundervisningen. Feelback Oy som producerar mätnings- och responsdata samt expertlösningar ansvarade för förverkligandet av enkäten.

Enkäten gjordes på nätet och man fick in ungefär 15 000 svar. Det gick att svara på enkäten på finska, svenska, engelska, estniska, ryska och somali. Tack vare det stora antalet svar kan resultaten anses vara både tillförlitliga och generaliserbara. Enkäten är noggrant skräddarsydd för kommunernas behov.

Föräldrarna var nöjdare nu år 2014 i alla kommuner i jämförelse med den motsvarande enkäten som gjordes 2011. Föräldrarna gav dagvården ett mycket bra allmänvitsord. På skalan 1-5 fick Esbo vitsordet 4,50, Helsingfors 4,47, Vanda 4,40 och Grankulla 4,70. Flickornas och pojkarnas föräldrar var lika nöjda med dagvården.

Föräldrarna var särskilt nöjda med den förskole- och dagvårdsplats de fått samt dess läge. Ungefär 90 procent av dem som svarade var mycket eller ganska nöjda med platsen de hade fått och var platsen är belägen.

Gällande dagvårdsstarten och själva verksamheten var föräldrarna nöjdast med kommunikationen mellan barnen och personalen, hur personalen ser till barnens trygghet och välmående samt hur barnen trivs i dagvården eller förskolan. Det lägsta vitsordet, i genomsnitt lite under 4, gav föräldrarna barnens möjligheter att påverka verksamheten.    

Föräldrarna upplevde inte internetsidorna som särskilt nyttiga när det gäller att få information om dagvård och förskola. I den fritt formulerade feedbacken önskade föräldrarna fler alternativ för personlig elektronisk kommunikation, till exempel motsvarande dem som används i den grundläggande utbildningen.

Huvudstadsregionens gemensamma utvecklingsområde är barnens lek och att barnen skulle röra på sig mera. I fortsättningen kommer man att fästa särskild uppmärksamhet vid barnens möjligheter att påverka och göra initiativ när man utvecklar verksamheten.

Rapporten som innehåller enkätresultaten kan läsas (på finska) här: Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 >

Tilläggsinformation: Titta Tossavainen, Esbo, tfn. 09 816 23300
Barbro Högström, Esbo svenskspråkiga, tfn. 09 816 52344
Satu Järvenkallas, Helsingfors, tfn. 09 31043368
Niclas Grönholm, Helsingfors svenskspråkiga, tfn. 09 31086625
Annika Hiitola, Grankulla, tfn. 09 5056820
Sole Askola-Vehviläinen, Vanda, tfn. 09 83924709
Berndt-Johan Lindström, Vanda svenskspråkiga, tfn. 09 83922859
Feelback Oy, Nea Miettinen-Paavola, tfn. 0207 433 980


Tillbaka till rubrikerna