Valikko

Svenskspråkig eftermiddagsverksamhet


Principer för Grankulla stads svenskspråkiga eftermiddagsverksamhet från 1.8.2014


Service

Med eftermiddagsverksamhet för skolelever avses ledd mångsidig verksamhet av klubbkaraktär utanför skoldagen. Mellanmål serveras åt de barn som deltar i verksamheten.

I Grankulla ordnar staden eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs 1 och 2 inom den grundläggande utbildningen. Servicen ordnas under skolans läsår på skolans arbetsdagar, i regel kl. 12.00 – 17.00. Verksamhet ordnas inte på skoldagar som infaller på lördag eller under skolans lovtider.

Serviceproducent

Den svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran beslutade 4.2.2014 om principerna för produktionen av eftermiddagsverksamheten från 1.8.2014. Serviceproducent fr.o.m. 1.8.2014 är Folkhälsan Välfärd Ab. Avtalsperioden är 1.8.2014 – 31.7.2017 (+1 optionsår).

För Folkhälsan Välfärd Ab:s verksamhet svarar Helena Pulkkinen, e-post fornamn.efternamn@folkhalsan.fi, telefon 050 376 8196.

Ansökan om plats i eftermiddagsklubben

Ansökan om plats i eftermiddagsklubben görs hos staden. Ansökningsblanketter fås på Granhultsskolans webbplats .Ansökan ska lämnas till skolsekreterare  brita.storbacka@du.grankulla.fi  eller u.a. Granhultsskolan, Elevhemsvägen 23, 02700 Grankulla.

Staden behandlar ansökningarna varje vår under separat meddelade tider. Enskilda ansökningar behandlas också under verksamhetsåret. Syftet är att ordna en plats i eftermiddagsklubben för alla sökande.

Verksamhetsställe

Eftermiddagsverksamhet ordnas under läsåret 2014-2015 på två ställen: i Oasen (adress Södra Mossagränden 1) och i Granhultsskolan (adress Elevhemsvägen 23).

Avgifter

Avgifter som tas ut för verksamheten fr.o.m. 1.8.2014:

     Klientavgift          Service
    80 euro/mån.        0-4 timmar/dag
  120 euro/mån.        0-5 timmar/dag

Folkhälsan Välfärd Ab debiterar föräldrarna månatligen. Principer som följs i debiteringen:

-
Avgift tas ut för alla månader då barnet deltar i eftermiddagsverksamheten.
-
Om barnet deltar högst 10 dagar per månad i eftermiddagsverksamheten, tas bara hälften av avgiften ut.
-
Om barnet på grund av sjukdom inte kan delta i eftermiddagsverksamheten mer än 10 dagar under en kalendermånad, tas hälften av avgiften ut. Om frånvaron på grund av sjukdom pågår en hel kalendermånad, tas ingen avgift ut.
-
Deltar barnet av någon annan orsak inte i verksamheten under en hel kalendermånad, tas hälften av månadsavgiften ut.
-
Om ett barn som anmälts till verksamheten i början av läsåret uteblir helt mitt under året (föräldrarna säger upp avtalet om eftermiddagsverksamhet), tas full klientavgift ut till slutet av den månad som följer på uppsägningsmånaden.
-
Om föräldrarna mitt under verksamhetsåret vill ändra längden på eftermiddagsverksamheten (0-4 eller 0-5 timmar/dag) för ett barn som anmälts till servicen i början av läsåret, kan det göras bara en gång under verksamhetsåret. Ändringen kan då göras fr.o.m. den 1 januari. Föräldern ska meddela ändringsönskemålet senast den 30 november.

Om barnets föräldrar är berättigade till avgiftsnedsättning eller avgiftsbefrielse på det sätt som framgår av lagen om klientavgifter, kan nedsättningen eller befrielsen beviljas för viss tid. Ansökningar om nedsättning eller befrielse skickas till undervisningschefen.