Valikko

Sidkarta


Första sidan
Staden och beslutsfattande
Aktuellt
Evenemang
Konserter, teater och föredrag
Utställningar
Idrottsevenemang
Allmänna evenemang
Meddela evenemang
Grankulla som arbetsgivare
Personalförmåner
Lediga arbetsplatser
Kungörelser
Anbudsbegäran
Granidagen
Blanketter
A- J
K - S
T - Ö
Nyheter
Beslutsfattande
Stadsdirektören
Stadens organisation
Allmän förvaltning
Stadskansliet
Personalförvaltningen
Information
Kost- och rengöringsservice
Drätselkontorets organisation
Dataadministration
Drätselkontoret
Social- och hälsovård
Samhällsteknik
Bildningssektorn
Stadsfullmäktige
Fullmäktigemotioner
STF 2017-2021
Stadsstyrelsen
Utskotten och andra organ
Kulturutskottet
Idrottsutskottet
Ungdomsutskottet
Byggnadsutskottet
Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik
Social- och hälsovårdsutskottet
Finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik
Revisionsutskottet
Samhällstekniska utskottet
Centralvalnämnden
Personalsektionen
Föredragningslistor och protokoll
Tjänsteinnehavarbeslut
Rättelseyrkande
Val
Presidentvalet 2018
Röstningsställen
Kungörelse 14.12.2017
Hemmaröstning
Utomhusaffischering
Kommunalvalet 2017
Kandidater
Kungörelse 2.3.2017
Kungörelse 9.2.2017
Hemmaröstning
Valbarhet till fullmäktige
Utomhusaffischering
Riksdagsvalet 2015
Kungörelse 24.3.2015
Utomhusaffischering
Europarlamentsvalet 2014
Stadgor samt strategier och program
Redogörelser för bindningar
Delta och påverka
Respons om vinterunderhåll
Gör invånarinitiativ
Inlämnade invånarinitiativ
Kundrespons och snabbenkäter
Rättelseyrkande
Lokaltidningen Kaunis Grani
Facebook och Twitter
Grankulla stads utfästelse om öppen förvaltning
Info om staden
Ekonomi
Budgeter och bokslut
Uppföljning av ekonomin och verksamheten
Skattesatser
Fakturor och fakturering
Omvänd momsskyldighet
Statistik
Öppna data
Logotyper och fotografier
Elektronisk kommuikation
Konsumentrådgivning
Trygghet
Befolkningsskydd
Sotning
Arbete, företagsverksamhet och näringsidkande
Affärsutrymmen
Anbudsbegäran
Kontaktuppgifter
Ämbetsverk
Ta kontakt
Nödnummer och felanmälan
Social- och hälsovård
Jour och kristjänster
Social- och krishjälp
Aktuellt
Avgifter
Tillgång till vård - hälsovårdstjänster
Tillgång till vård - munhälsovården
Respons
Kundens rättigheter
Byte av hälsocentral
Service för barnfamiljer
Hemtjänst för barnfamiljer
Familjearbete för barnfamiljer
Familjearbetsgruppen
Mödra- och barnrådgivning
Familjerådgivningen
Talterapitjänster för barn
Adoption
Faderskapsutredningar
Underhåll för barn
Vårdnad om barn och umgängesrätt
Barnskydd
Föra barnen på tal
Arbetsgrupp för rehabilitering av barn
Öppen familjeverksamhet
Egenvård
Egenvård vid kronisk sjukdom
eHälsokontroll och -coaching
Mina Kanta-tjänsten
Patientdataarkivet
eRecept
Socialtjänster
Utkomstskydd
Krisservice
Missbrukarvårdsärenden
Familjerådgivningen
Service för invandrare
Socialombudsmannen
Rättshjälp och intressebevakning
Skuldrådgivning
Service för ungdomar
Service för handikappade
Specialdagvård
Färdtjänst
Stöd för närståendevård
Handikapprådet
Hälsovårdstjänster
Hälsovårdscentralen
Tidsbokning på webben
Avgifter
Byte av hälsocentral
Astma-, allergi och hyposensibiliseringsvård
Diabetesrådgivning
Hjärtskötare
Vårdpersonalens mottagning
Laboratorium HUSLAB
Jourmottagning och läkarmottagning med tidsbeställning
Mammografi- och papa-screening
Vaccinationer
Röntgen
Salmonellaintyg för en anställd som utför riskarbete
Vårdartiklar
Mentalvård
Rådgivningar
Patientombudsman
Mun- och tandvård
Företagshälsovård
Krigsinvalider och -veteraner
Seniorrådgivning
Rehabilitering och hjälpmedel
Fysioterapi
Ergoterapi
Hjälpmedelstjänst
Talterapi
Arbetsgrupp för rehabilitering av barn
Skol- och studerandehälsovården
Skolhälsovård
Studerandehälsovård
Äldreomsorg
Villa Breda servicecenter
Responsblankett för Villa Breda
Frågor och svar
Hemvård
Hemrehabilitering
Stödtjänster för hemmaboende
Måltidstjänst
Färdtjänst
Trygghetstjänst
Butiks-, bastu- och tvättjänst
Institutionsvård och boendetjänster
Kortvarig institutionsvård
Vårdhem Villa Anemone
Villa Apollo
Servicesedel
Närståendevård
Hälsovård
Äldrerådet
Utbildning och småbarnsfostran
Grundutbildning och gymnasier
Läs- och lovtider 17-18
Läs- och lovtider 18-19
Skolhälsovård
Skolmat
Svenskspråkig eftermiddagsverksamhet
Småbarnsfostran
Aktuellt
Småbarnsfostrans blogg
Öppen familjeverksamhet
Förskoleundervisning
Specialdagvård
Ansökan om vårdplats
Klientavgifter inom småbarnsfostran
Stödsystemet för vård av småbarn
Stöd för hemvård av barn
Stöd för privat vård av barn
Daghem
Grankullas plan för småbarnsfostran
Dagvårdsavgifterna
Daghem av vilka staden köper tjänster
Daghemmet Lyan
Lilla Lyan
Stora Lyan
Dagordning
Förskoleundervisning
Folkhälsans barnträdgård
Matsedlar
Dagvård över kommungränsen
Grankotten
Barren
Ekorrarna
Kottarna
Daghemmets dagsordning
Kasabergets daghem
Lingon
Blåbär
Trumpetsvampar
Guldkremlor
Fårtickor
Kantareller
Bildgalleri
Kielikylpy GRANI språkbad
Vård av sjukt barn
Förebyggande av infektioner
Privat dagvård, klubbar och lekparker
Föra barnen på tal
Institut och övrig utbildning
Koko Hela Grani
Kultur och fritid
Kulturtjänster
Kulturjänsternas aktuellt
Arkiv
Lokalhistoriska arkivet
Skolmuséet
Film
Konstfostran
Evenemangskalender
E-postlistan
Grankulla Lucia
Grankulla musikfest
Idrottstjänster
Aktuellt från idrottsbyrån
Kontaktuppgifter
Understöd
Bokning av lokaler
Ledd motion
Idrottsföreningar
Idrottsföreningarnas kontaktuppgifter
Idrottsplatser
Simhallen
Taxor
Ishallen
Bollhallen
Uteidrottsplaner
Skolornas gymnastiksalar
Slalombacken
Båtplatser
Utetennisplanerna
Motionsbana
Motionsredskapens bruksanvisningar
Friluftsområden
Taxor
Avvikande öppettider
Barnens simskolor
Motion och rörelse i Grani
Ungdomstjänster
Barnens sommarverksamhet
Ungdomsgården
Det händer på ungdomsgården
Ungdomsgaranti
Ungdomsfullmäktige
Barn- och ungdomspolitiskt program
Ungdomsföreningar
Respons
Sommarjobbsedel
Medborgarinstitutet
Studieprogram Våren 2018
Anmälning
Uthyrning av utrymmen i Petra
Bildgalleri
2014
2013
2011
Kurser i andra läroinrättningar / Grankulla studieportal
Motion och välbefinnande
Biblioteket
Service
Hemservice
Tjänster för barn och unga
Studieläsesalen
Samlingar
Granisamlingen
Databaser
Om oss
Anskaffningsprinciper
Historia
Kontakt
Skriv till oss
Anskaffningsförslag
Personal
Lokaler och uthyrning
Nya Paviljongen
Lokaliteter
Bildgalleri
Program
Biljetter
Tjänster
Uthyrning
Teknik
Referenser
Prislista
Nyhetsbrev
Info
Respons
Vallmogård
Om Vallmogård
Festvåning
Kabinett
Musikinstitutet
Fester och möten
Premium Catering
Prislista
Program
Info
Bildgalleri
Villa Frosterus
Bilder från Villa Frosterus rekreationsområde
Villa Junghans
Stadshusets utställningsutrymme
Föreningar och samfund
Pensionärsföreningar
Kyrkoföreningar
Skolföreningar
Kulturföreningar
Idrottsföreningar
Motorklubbar
Kvinnoföreningar
Ungdomsföreningar
Stödorganisationer
Politiska föreningar
Övriga
Vänortsverksamhet
Principer för beviljande av bidrag
Samarbete inom huvudstadsregionen
Församlingar
Understöd
Koko Hela Grani
Info för resenärer
Hotell och inkvartering
Kongressplatser
Sevärdheter
Finland 100
Sommarverksamhet
Feedback
SmartGrani
Boende och miljö
Hyresbostäder och bostadsstöd
Brandkårsgränden 4 (Villa Viola)
Underhåll av stadens fastigheter och byggherreverksamhet
Byggherrreverksamhet (investeringar)
Fastighetstjänster
Renoverings- och iståndsättningsåtgärder på stadens fastigheter och gårdsområden under år 2015
Planläggning och markanvändning
Aktuellt
Planeringstävlingen för stadshuskvarteret
Tävlingsprogram och -material
Frågor och svar
Bilder av området
Förslag
Tävlingens resultat
Kundservice
Tillstånd inom markanvändningen
Tillfälligt markarrende och användningstillstånd
Undantag från detaljplan
Planläggning
Pågående detaljplanering
Ak 222, Ekkullaområdet
Ak 221, Stadshusområdet
Ak 220, Helsingforsvägen 10
Ak 218, En del av kvarter 92 samt rekreations- och gatuområden
Ak 217, En del av kvarter 49, Bredavägen 15–17
Ak 216, Brandkårsvägen 9
Ak 215, Båtlänningsgränden, kvarter 1052
Ak 214, Gamla Åbovägen 42 / Ishallens område
Ak 206, Kvarter 200 samt parkområde
Ak 227, Stationsvägen 17–19
Ak 228, Norra Heikelvägen 23–25
Godkända och ikraftträdda detaljplaner
Stationsvägen 13
Tallbackavägen 2
Ullasbackavägen och Grankullavägen
Sailogränden
Magistervägen 9
Gallträsk, södra, en del av kvarter 43
Björkgårds område
Centrum 2, kvarter 481
Villa Breda
Sansåker
Bensowsgränden 2
Planläggningsöversikter
Byggförbud och bygguppmaningar
Utvecklingsbild för markanvändning och boende
Markdispositionsplan (Masu 2)
Kartor
Tomter och fastighetsförrättningar
Tomter
Egnahemstomter
Höghustomter
Sportvägen 17
Förvärv av mark
Bestyrkande av köp
Styckning av tomt och andra fastighetsförrättningar
Mätningstjänster
Mätningar inom byggnadstillsynen
Övriga mätnings- och beräkningstjänster
Ledningstjänst
Gator och grönområden, trafik, kollektivtrafik
Aktuellt från kommuntekniken
Tillstånd för gräv-, placerings- och tillfälliga trafikanordningar
Underhåll av gator och allmänna områden
Respons om underhåll av allmänna områden
Flyttning av fordon
Gatu- och trafikplanering
Kollektivtrafik och resekort
Närbuss
Planering och byggning av grönområden
Skogar och övriga grönområden
Trädfällning i Grankulla
Stadens allmänna lekparker
Maskindepån
Begravningsplatsen
Torgplatser
Odlingslotter
Kommunteknikens taxor
Byggnadstillsynen
Aktuellt från byggnadstillsynen
E-tjänst för ansökningar
Byggnads- och åtgärdstillstånd
Anvisning för sökande av bygglov
Bilagor till tillståndsansökan
Utlåtanden, tillstånd och avtal
Annat att beakta
Anvisningar för sökande av åtgärdstillstånd
Anvisning för sökande av rivningslov
Anvisningar för jordvärmebrunn
Anvisning för inglasning av balkong och terrass
Anvisning för byggande av staket
Anvisning för den som gör huvudritningar / för byggherren
Planer och ritningar som ska anges i huvudritningarna
Adressnumrering
Blanketter och minneslistor
Byggnadsordning
Avgifter för bygglov och byggnadstillsyn
Stadsbildskommittén
Trädfällning i Grankulla
Understöd
Byggnadsinventering i Grankulla
Arkivtjänster
Byggande och olägenheter
Miljö
Aktuellt
Gallträsk
Bakgrund
Restaureringsprojektet 2012
Restaureringsprojekt år 2009
Restaureringsprojektet 2010
Sjöns tillstånd
Undersökningsresultat
Notiser och pressklipp
Arkiv
Luftvård
Elda på rätt sätt
Luftkvalitetsmätningar år 2018
Klimat- och energisparärenden
Kommunernas energisparavtal
Avfallshantering och återvinning
Återvinningspunkter
Sortti-stationer
Återanvändningscentralen
Städtalkon
Länkar och tips
Hundbajs-kampanjen
Natur
Naturskyddsområden
Skyddade naturtyper
Kasabergets naturstig
Naturinventeringar
Naturutflykter
Skadliga främmande växtarter
Vildkaniner
Problem med råttor
Spansk skogssnigel
Årets miljögärning
Buller
Bekämpning av buller och skakningar - bulleranmälan
Bullerutredningar
Handlingsplan för bullerbekämpning
Flygbuller
Trädfällning i Grankulla
Miljöskyddsföreskrifter
Miljöolyckor
Oljecisterner
Jordvärme/Värmebärarvätska
Miljö- och hälsoskydd
Veterinärverksamhet
StreetArt - Virka tillsammans
Vattenförsörjning