Elektronisk kommunikation

Grankulla stad erbjuder kommuninvånare och andra intressegrupper möjlighet till elektronisk kommunikation med stadens myndigheter över nätet. Lagen om elektronisk kommunikation i förvaltningsärenden trädde i kraft 1.1.2000. I lagen föreskrivs de grundläggande kraven vid elektronisk kommunikation. Syftet med elektronisk kommunikation är att göra uträttandet av ärenden i förvaltningen smidigare, men denna form av kommunikation bör endast uppfattas som ett alternativ till de traditionella sätten. Det går bra att också i fortsättningen uträtta sina ärenden muntligt och skriftligt.

Se också
>

BLANKETTER PÅ WEBBEN

Ett slags förstadium till den elektroniska kommunikationen är de blanketter på stadens webbplats som kan printas ut men som måste skickas till staden per post. Blanketterna kan användas till att t.ex. ansöka om dagvårdsplats.

Till blankettförteckningen >

TELEFAXMEDDELANDE

Ett faxmeddelande är också elektronisk kommunikation. Faxmeddelandet måste i efterhand kompletteras med ett undertecknat dokument per post, om lagen föreskriver att dokumentet skall vara undertecknat. Ett telefaxmeddelande avbryter dock den fatalietid som gäller vid t.ex. rättelseyrkande eller tjänsteansökan. Det undertecknade dokumentet skall vara inlämnat till staden inom sju (7) dagar efter det att faxmeddelandet skickats. Faxnumret till stadshuset är (09) 5056 535.

RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄR ELEKTRONISKT

Ett elektroniskt meddelande avbryter den besvärstid som gäller vid rättelseyrkande eller besvär. Meddelandet skall kompletteras per post, dvs. rättelseyrkandet eller besvären skall undertecknas i original och skickas till staden inom sju (7) dagar efter det att det elektroniska meddelandet skickats. Adressen vid rättelseyrkande och besvär är alltid registratur@grankulla.fi

MEDDELANDET SKALL SKICKAS TILL DEN ADRESS ELLER DEN ANORDNING SOM MYNDIGHETEN ANGER

Meddelandet skickas till den e-postadress som anges i besvärsanvisningen eller tjänsteansökan. Adressen är alltid registratur@grankulla.fi. Officiella dokument bör inte skickas till andra e-postadresser.

ELEKTRONISK SIGNERING OCH IDENTIFIKATION

Elektronisk signering är ännu inte tekniskt möjlig.

MEDDELANDET SKICKAS PÅ AVSÄNDARENS EGET ANSVAR

Ansvaret för de meddelanden som tillställs staden på elektronisk väg sker på avsändarens ansvar precis som postade meddelanden.

ANKOMSTTIDEN TILL STADEN GÄLLER

I de flesta fatalier löper tiden ut vid ett visst klockslag; vanligen klockan 15.45. Det elektroniska meddelandet anses ha inkommit till staden när det är tillgängligt i en mottagaranordning eller ett datasystem, så att meddelandet kan behandlas. Om tidpunkten inte kan fastställas, anses det elektroniska meddelandet ha inkommit vid den tidpunkt då det avsänts, om det kan läggas fram tillförlitlig utredning om denna tidpunkt.

BEKRÄFTELSE AV ATT ETT ELEKTRONISKT MEDDELANDE MOTTAGITS

Staden ska utan dröjsmål meddela avsändaren att ett elektroniskt dokument mottagits genom att kvittera dokumentet. Detta gäller inte meddelanden som kommit per telefax.

STADEN BESTÄMMER OM FÖRFARINGSSÄTTET VID TJÄNSTEANSÖKAN

Av annonsen för en tjänsteansökan framgår om ansökan kan skickas elektroniskt och om originalet måste skickas till staden.

STADEN BESTÄMMER OM SÄTTET FÖR INLÄMNING AV ANBUD

Av anbudsförfrågan framgår om offerten kan inlämnas elektroniskt och om originalofferten måste tillställas staden.

RESPONS OCH INTERAKTIVITET VIKTIGA

Till den elektroniska kommunikationen hör också e-posten som finns till för kommuninvånare och andra intressegrupper. E-postadresserna till stadens tjänstemän skrivs: fornamn.efternamn@grankulla.fi.
(se även: kontaktuppgifter).

För ärenden av allmänt intresse gäller adresserna: registratur@grankulla.fi