Valikko

Omvänd momsskyldighet inom byggbranschen

Byggbranschens momsskyldighet ändras. Grankulla stad omfattas fr.o.m. 1.4.2011 av den omvända momsskyldigheten för byggtjänster. För de företag som säljer byggtjänster till Grankulla stad betyder det att företaget inte betalar moms, utan Grankulla stad gör det.

Grankulla stad är en i 8 c § 1 mom. i mervärdesskattelagen avsedd näringsidkare som säljer byggtjänster annat än tillfälligt. Det här betyder att staden måste tillämpa omvänd moms på alla byggtjänster som staden köper utanför sin egen organisation. 

Faktureringspraxis ändras

Säljaren är alltid skyldig att lämna en faktura, även om köparen är skyldig att betala moms. Staden ska få en momsfri faktura för alla köp av byggtjänster oberoende av hur stora de är eller vilket av stadens verksamhetsställen som köper tjänsten. Staden ska också redovisa momsen till staten med stöd av den omvända momsskyldigheten. Det är fråga om en skatt på försäljningen som köparen redovisar till staten.
På fakturor som skickas till Grankulla stad ska finnas Grankulla stads FO-nummer 0203026-2 och uppgift om att Grankulla stad är momsskyldig.

Den omvända momsskyldigheten för byggtjänster tillämpas om 
 • tjänsten är en byggtjänst av ett visst slag (31 § 3 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen) och
 • köparen är en näringsidkare som på annat sätt än tillfälligt säljer byggtjänster.

Vilka byggtjänster omfattas av omvänd momsskyldighet?

Exempelvis:
 • mark- och grundarbeten
 • byggarbete
 • bygginstallation
 • slutbehandling av en byggnad
 • uthyrning av byggmaskiner, då man samtidigt hyr både maskinen och dess förare
 • byggstädning
 • uthyrning av arbetskraft för byggtjänster

Vilka byggtjänster omfattas inte av omvänd momsskyldighet?

Exempelvis:
 • montering och uppförande av maskiner och anordningar som används i produktionsverksamhet
 • arkitekttjänster, byggnads- och konstruktionsplanering samt övriga ingenjörstjänster och teknisk planering
 • uthyrning av byggmaskiner utan förare eller maskinist
 • renhållning av utomhusområden (vägar, flygfält, torg, parker m.m.)
 • transporttjänster
 • fastighetsskötsel

Mer information:


Närmare upplysningar hos Grankulla stad:

 • redovisningsplanerare Pauliina Aurala tfn 050 411 1428
 • e-postförfrågningar: pauliina.aurala [at] grankulla.fi
Mikael Boström
ekonomidirektör