Grankulla stads utfästelse om öppen förvaltning

Grankulla stad går i täten i fråga om arbetet för en öppen förvaltning. Staden har beslutat (stadsstyrelsen 27.5.2014 § 115) att stödja det nationella projektet för främjande av öppen förvaltning genom att göra en egen utfästelse om att främja en öppen förvaltning i Grankulla. I utfästelsen räknas upp de åtgärder för att öka öppenheten som redan vidtagits och som fortsätter i kommunen samt de åtgärder som kommunen förbinder sig att genomföra. Vid valet av åtgärder har hänsyn tagits också till de nya förpliktelser som planerats i den reviderade kommunallagen.

1. Öppen förvaltning

Kärnan i den öppna förvaltningen i Grankulla grundar sig på en lättillgänglig förvaltning nära kommuninvånarna. Att uppnå detta underlättas av att Grankulla har en liten areal, vilket betyder att förvaltningen är nära och är lätt att nå.

Staden fortsätter med följande beprövade förfaranden och utvecklar dem vidare:
 • Grankulla ordnar mångsidigt olika informations- och diskussionsmöten där invånarna får möjlighet att diskutera och vägleda förvaltningen om ärenden som ska beslutas.
 • Grankulla har välfungerande feedbackkanaler. Feedbacken behandlas snabbt och all feedback besvaras.
 • Grankulla stads information är interaktiv. Staden utnyttjar aktivt de möjligheter till interaktiv kommunikation som sociala medier ger.
 • Grankulla genomför årligen enkäter om olika serviceformer för att utveckla verksamheten (t.ex. dagvård och skolbespisning).
Staden utvecklar systematiskt följande verksamhetsformer som ökar öppenheten i förvaltningen:
 • Staden ökar öppenheten hos beredningsprocessen bl.a. genom att ytterligare effektivera den proaktiva kommunikationen och engagera stadens alla verksamhetsområden i att öka öppenheten i beredningen genom att exempelvis bereda alternativa arbetsformer och höra invånarna mer effektivt i begynnelsefasen av beredningen.
 • Staden utvecklar uppföljningen och utvärderingen av budgetberedningen så att dessa blir lättare att följa genom att utöka informationen om budgetberedningen på webbsidorna och informera aktivt om den också i sociala medier.

2. Tydligt språk

Staden utvecklar systematiskt följande verksamhetsformer som främjar en öppen förvaltning:
 • För dem som bereder ärenden ordnas utbildning i användningen av klarspråk i beredningen och informationen.
 • Respons samlas om begripligheten hos stadens informationstexter
 • Staden ägnar uppmärksamhet åt att myndighetsspråket är precist och tydligt på båda inhemska språken.

3. Öppen information 

Grankulla deltar sedan 2010 i ”Helsinki Region Infoshare”-verksamheten, som även internationellt är ett unikt, banbrytande projekt inom öppna data.

Staden vidareutvecklar metoderna för att öppna data och främjar öppenheten i stadens datalager:
 • Den 2013 inledda praxisen att publicera stadens bokslutsuppgifter som öppna data fortsätter. Avsikten är också att ge ut budgetuppgifterna i form av öppna data.
 • Under 2014 fortsätter arbetet med att öppna data om stadens verksamhet också i större utsträckning.

4. Förvaltningen som möjliggörare

Grankullas mål är att vara en kommun med smidig utveckling där inte bara servicen utan också förvaltningen är nära kommuninvånarna. Staden verkar aktivt för att göra det möjligt för hela samhället att utvecklas. Grankulla satsar särskilt på samarbete med föreningar.
 • Staden fortsätter att använda beprövade metoder och utvecklar dem vidare för att stödja medborgarsamhällets verksamhet och hålla samhörigheten i Grankulla levande. En metod är att ordna en egen ”anmäl hinder”-kampanj för att identifiera hinder för interaktionen mellan förvaltningen och kommuninvånarna. Avsikten är också att göra det lättare att nå tjänsteinnehavarna. Staden utnyttjar allt effektivare nya elektroniska interaktionskanaler för att öka förvaltningens öppenhet.