Val till Europaparlamentet 2014


Stubb röstmagnet i Grankulla

Flest grankullaröster fick Alexander Stubb (saml) 859 röster. Andra mest röster gavs till  Christina Gestrin (sfp) 569 röster. Följande mest fick  Nils Torvalds (sfp) 454 röster,  Marcus Rantala (sfp) 264 röster, Sirpa Pietikäinen (saml) 185 röster.

Kandidaterna enligt röstantal (pdf) (21.3 KB)
Valdeltagande i kommunen (pdf) (7.7 KB)

Läs mer:
www.vaalit.fi >


* * * * * * * *

Nästa val av ledamöter till Europaparlamentet (Europaparlamentsval) förrättas i alla medlemsstater i EU år 2014.  I Finland är valdagen söndagen den 25 maj 2014 och förhandsröstningen i hemlandet mellan den 14 och 20 maj och utomlands mellan den 14 och 17 maj.

I valet utses totalt 751 ledamöter till Europaparlamentet från 27 medlemsstater. Från Finland utses 13 ledamöter.

* * * * * * * *


15.04.2014

Val av Europaparlament 25.5.2014

Röstberättigad vid val av Europaparlament i Finland är
1) varje finsk medborgare, oavsett boningsort, som senast på valdagen fyller 18 år samt
2) sådana medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen som senast på valdagen fyller 18 år och
a) som har i lagen om hemkommun avsedd hemkommun i Finland eller
b) som är anställda inom Europeiska unionen eller en i Finland verksam internationell organisation
eller som är familjemedlemmar till sådana personer, om uppgifterna om dem har registrerats i befolkningsdatasystemet.

Röstberättigade i Finland är dock inte sådana medborgare i andra EU-medlemsstater som förlorat sin rösträtt på grund av ett beslut i ett enskilt civilrättsligt eller straffrättsligt ärende i sin egen hemstat.

En förutsättning för rösträtten är att personen har anmält sig till rösträttsregistret i Finland senast 6.3.2014 före kl. 16.  

Var och en får i samma Europaparlamentsval rösta enbart i en medlemsstat.
Befolkningsregistercentralen sänder senast 1.5.2014 ett meddelandekort till de röstberättigade vilkas adress är känd.

Den röstande är skyldig att före röstningen styrka sin identitet. Åt den som saknar ett identitetsbevis som behövs vid röstningen kan polisen utfärda ett avgiftsfritt temporärt identitetskort för att han eller hon ska kunna rösta. För kortet behövs två passfoton.

VALLOKAL PÅ VALDAGEN
Mäntymäen koulu, Tallbackavägen 2.  Vallokalen är indelad i separata utrymmen för de olika röstningsområdena (1–3).  Röstningen sker på valdagen 25.5.2014 kl. 9–20.

FÖRHANDSRÖSTNING
På förhand kan man rösta på vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst, antingen i Finland eller utomlands (förteckning på adressen www.vaalit.fi). Förhandsröstningen inleds i Finland onsdagen 14.5.2014 och avslutas tisdagen 20.5.2014.
I Grankulla kan man rösta på förhand på postkontoret (Tunnelvägen 4) onsdag till fredag 14–16.5.2014 kl. 9–18, lördagen 17.5.2014 kl. 10–16, söndagen 18.5.2014 kl. 12–16 samt måndag till tisdag 19–20.5.2014 kl. 9–20.
Närmare upplysningar om förhandsröstningen ges av valförrättarna på förhandsröstningsstället. Genom att ta med meddelandekortet kan man försnabba valförrättningen.

HEMMARÖSTNING
En person vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad, att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma i den kommun i Finland som i rösträttsregistret antecknats som hans eller hennes hemkommun. Under vissa förutsättningar får en närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning rösta i samband med hemmaröstningen.

Hemmaröstningen inleds onsdagen 14.5.2014 och avslutas tisdagen 20.5.2014.
Anmälan till hemmaröstning görs senast tisdagen 13.5.2014 före kl. 16.00 antingen skriftligt eller per telefon (kl. 8–16):
- Telefon: (09) 5056 751, 5056 239, 5056 247 eller 50561.
- Adress: Grankulla stad, centralvalnämnden, Grankullavägen 10, 02700 Grankulla.
- Fax: (09) 5056 535.
- E-post: registratur@grankulla.fi

Grankulla 29.4.2014
Centralvalnämnden