Valikko

Fullmäktigemotioner


Motionerna finns tillgängliga på hemsidan tills de konstateras vara slutbehandlade och ännu två år efter det.

Inlämnat
Motion
Beslut                             
12.03.2018
Utreda möjligheten att skaffa några stationer för cyklar som passar ihop med dem som används i Esbo
Under beredning
13.11.2017
Avstå från avgifterna för småbarnspedagogik
Under beredning
09.10.2017
Gemensamt utskänknings-/matserveringsområde på torgområdet i centrum för områdets restauranger
STF 12.03.2018 § 10
11.09.2017
Profilering och marknadsföring av staden
Under beredning
22.05.2017
Flytta bort reservutgången från parkeringshallen på Thurmansplatsen från den mittersta delen av torget
STF 11.09.2017 § 79
27.03.2017
Bygga farthinder på Badets väg för att sänka körhastigheterna
STF 12.06.2017 § 67
27.03.2017Staden ska i sin fakturering erbjuda nätfaktura som ett alternativ
STF 12.03.2018 § 2
27.03.2017Bygga rondeller i Grankulla centrum
STF 22.05.2017 § 39
13.03.2017
Utveckla Grankullas interna busstrafikSTF 11.12.2017 § 103
13.03.2017Regelverk som beaktar olikheter i särdrag gällande dimensioneringsbehovet av bostadsfastigheternas parkeringsplatser
Under beredning
13.03.2017Gratis halkskydd för skorna till alla som fyllt 65
STF 12.03.2018 § 9
13.03.2017Ordnande av familjeförberedelsekurser på ett i språkligt hänseende jämställt och likvärdigt sätt
STF 22.05.2017 § 40
13.02.2017
Placering av bänkar på sträckan mellan Keragränden och Kera station
STF 22.05.2017 § 41
13.02.2017Bronsplaketter på stadens fastigheter med information om byggnadsår, arkitekt och eventuella kända personer som har bott i huset
Under beredning
13.02.2017Återinför busslinje 51 på sträckan Kurängen-Grankulla centrum-Kasaberget-Grankulla centrum-Karabacka-Alberga
STF 11.12.2017 § 103
13.02.2017Förbättring av säkerheten på Kavallvägen
STF 22.05.2017 § 38
13.02.2017Förbättring av Ersvägen
STF 24.04.2017 § 26
13.02.2017Lägga ut hälsovårdstjänsterna på entreprenad
Under beredning
13.02.2017Bevara lekparken norr om Villa Ekebo
STF 11.09.2017 § 72
12.12.2016
Tillsättande av en översektoriell arbetsgrupp med uppgift att planera åtgärder för att sysselsätta långtidsarbetslösa
STF 12.06.2017 § 68
14.11.2016Villa Ekebo, upprätthålla byggnadens skick och förhindra att byggnaden förfaller
STF 13.02.2017 § 6
14.11.2016
Utreda möjligheten att vid sandning av vägar lämna en osandad remsa på ena kanten av vägen
STF 13.02.2017 § 5
17.10.2016
Hobbygaranti för alla barn
STF 12.03.2018 § 8
13.06.2016
Anställningstid för undervisande personal i stadens skolor STF 11.09.2017 § 71
13.06.2016Upphandling av ekologiska råvaror
STF 12.12.2016 § 72
13.06.2016Utreda lokala idrottsföreningars vilja och möjlighet att självständigt förvalta och sköta idrottsanläggningar
STF 11.09.2017 § 78
14.03.2016
Förhandla med Posten om att fortsätta med postverksamheten i de nuvarande utrymmena i köpcentret
STF 25.04.2016 § 25
14.03.2016Pausutrymme för taxichaufförer kring centrum av Grankulla
STF 13.06.2016 § 37
08.02.2016
Elektronisk underskrift och justering av stadens mötesprotokoll
STF 14.03.2016 § 18
14.12.2015
Utredning över ventilationssystemens funktionalitet och kvalitet i stadens fastigheter samt en beskrivning av serviceåtgärderna
STF 13.06.2016 § 36
16.11.2015
Bevara den subjektiva rätten till dagvård
STF 14.03.2016 § 16
16.11.2015
Motionstjänster med låg tröskel ska ingå i kriterierna för bidrag till idrottsföreningar
STF 25.04.2016 § 24
21.09.2015
Redogörelse för hur staden gör det möjligt för invandrare att integreras på svenska
STF 08.02.2016 § 3
21.09.2015
Samarbete med andra parter för att underlätta läget vid mottagandet av asylsökande
STF 14.03.2016 § 17
08.06.2015
Tillägg i förvaltningsstadgan om att man förbjuder inval i revisionsnämnden av ledamöter och ersättare i s.k. operativa nämnder
STF 14.03.2016 § 15
08.06.2015Utredning av resursbehovet inom talterapin och hur heltäckande personalresursen är
STF 14.03.2016 § 14
27.04.2015
De porträtt av bemärkta personer som staden äger ska förses med uppgifter om namn, uppdrag och årtal

STF 25.04.2016 § 23
27.04.2015
Tillsättande av en platsfördelningskommitté, som får i uppgift att med de politiska grupperna bereda valet av förtroendevalda till olika organ med hjälp av ett gemensamt överenskommet poängsättningssystem

STF 13.03.2017 § 15
13.10.2014
Införande av systemet med Hjärtmärke i stadens kostservice

STF 12.12.2016 § 71
13.10.2014
Ordnande och produktion av social- och hälsovårdstjänster med en utomstående aktör

Under beredning

Uppdaterad 16.3.2018