Valikko

Samhällstekniska sektorns förvaltning säkerställer att det finns förutsättningar för en välfungerande och produktiv organisation

Samhällsteknikens organisation 2017
Klicka på bilden för att få den större.

Sektorförvaltningens uppgift är att utveckla sektorn som helhet, följa upp hur målen nås och övervaka, ge instruktioner och handleda sektorn i de centrala uppgifterna.
Sektorn bereder ärenden för samhällstekniska utskottet, byggnadsutskottet och stadsstyrelsen. Ärenden som hänför sig till ekonomiförvaltning bereds för stadsstyrelsen enligt drätselkontorets anvisningar.

Verksamheten är indelad i fem resultatområden: markanvändning, miljöenheten, byggherreverksamhet och teknisk planering, kommunteknikoch byggnadstillsyn. Resultatområdet för byggnadstillsyn lyder under byggnadsutskottet och de övriga fyra resultatområdena under samhällstekniska utskottet.

Vattentjänsterna sköts av Helsinforsregionens miljötjänster, HRM vatten