Rättelseyrkande

Den som är missnöjd med ett beslut av stadsstyrelsen, en nämnd eller ett utskott, deras sektioner eller en myndighet som lyder under dem kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.

Yrkandet på rättelse i ett beslut ställs till det organ som har fattat beslutet, eller vars sektion eller myndighet har fattat beslutet.

Ändring i beslut som fattats av stadsfullmäktige söks hos förvaltningsdomstolen genom kommunalbesvär.

Rättelseyrkande får framställas och kommunalbesvär anföras av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part, sakägare) samt av kommunmedlemmarna.