Föredragningslistor och protokoll

I beslutshandlingarna kan också nämnas bilagor som inte publiceras på webben (bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter eller uppgifter som vid publicering kan äventyra någons integritetsskydd eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter samt sådana bilagor som av tekniska skäl inte föreligger i digital form). (Kommunallag 410/2015, Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999, Informationssamhällsbalk 917/2014, Personuppgiftslag 523/1999), Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter 782/1992 och Lag om offentlig upphandling 348/2007)

Föredragningslistorna och protokollen över förtroendeorganens sammanträden hålls tillgängliga under:
Föredragningslistor och protokoll