Beslutsfattande

Beslutanderätten i staden utövas av stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, utskotten, centralvalnämnden och personalsektionen. Det kommunala beslutsfattandet är offentligt, och organens protokoll och tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll kan läsas antingen i det allmänna datanätet eller på respektive tjänsteinnehavares verksamhetsställe.

Enligt 140 § i kommunallagen är delgivningen av beslut med en kommunmedlem bunden till framläggningen av protokollet i det allmänna datanätet. En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Organens protokoll tillkännages genom publicering i det allmänna datanätet en vecka efter sammanträdet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. Protokollen hålls också framlagda på stadens officiella anslagstavla i stadshuset Grankullavägen 10, 02700 GRANKULLA. Om dagen då protokollet ska publiceras infaller på en helgdag eller någon annan sådan dag då ämbetsverken i regel har stängt, publiceras protokollet följande vardag.

Organens möteskalendrar kan läsas vid respektive organ nedan.

Föredragningslistorna och protokollen över förtroendeorganens sammanträden hålls tillgängliga under:
Föredragningslistor och protokoll

Protokoll över de tjänsteinnehavarbeslut i vilka kommuninvånare med stöd av kommunallagen kan söka ändring blir allmänt tillgängliga, då beslutet har publicerats i det allmänna datanätet (140 § i kommunallagen). Övriga tjänsteinnehavarbeslut hålls framlagda på tjänsteinnehavarens verksamhetsställe måndagen efter beslutet.

De publicerade protokollen över tjänsteinnehavarbeslut hålls tillgängliga under:
Tjänsteinnehavarbeslut

I protokollen publiceras endast sådana personuppgifter som är nödvändiga med tanke på tillgången till information. De personuppgifter som ingår i protokollen ska avlägsnas från datanätet när tidsfristen för omprövningsbegäran eller besvärstiden löper ut.

I beslutshandlingarna kan också nämnas bilagor som inte publiceras på webben (bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter eller uppgifter som vid publicering kan äventyra någons integritetsskydd eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter samt sådana bilagor som av tekniska skäl inte föreligger i digital form). (Kommunallag 410/2015, Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999, Informationssamhällsbalk 917/2014, Personuppgiftslag 523/1999), Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter 782/1992 och Lag om offentlig upphandling 348/2007)

Kontaktuppgifter för stadens organ och möteskalendrar


Stadsfullmäktige
Sekreterare: förvaltningschef Camilla Söderström
tfn 050 411 0205
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Möteskalender
Stadsstyrelsen
Föredragande: stadsdirektör Christoffer Masar
tfn 050 411 0163
Sekreterare: förvaltningschef Camilla Söderström
tfn 050 411 0205
fornamn.efternamn@grankulla.fi


Möteskalender
Byggnadsutskottet
Föredragande/Sekreterare: ledande byggnadsinspektör Sirkka Lamberg
tfn 09 5056 211
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Möteskalender
Finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik
Föredragande: bildningsdirektör Heidi Backman
tfn 050 566 8800
Sekreterare: ekonomichef Petri Mellanen
tfn 050 378 6711
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Möteskalender
Idrottsutskottet
Föredragande: bildningsdirektör Heidi Backman
tfn 050 566 8800
Sekreterare: byråsekreterare Elina Pynnönen
tfn 050 375 2267
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Möteskalender
Kulturutskottet
Föredragande: bildningsdirektör Heidi Backman
tfn 050 566 8800
Sekreterare: byråsekreterare Elina Pynnönen
tfn 050 375 2267
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Möteskalender
Revisionsutskottet
Föredragande: utskottets ordförande Olavi Filppula
fornamn.efternamn@grankulla.fi
Sekreterare: revisor Outi Koskinen
fornamn.efternamn@fi.pwc.com

Möteskalender
Samhällstekniska utskottet
Föredragande: direktör för samhällstekniken Marianna Harju
tfn 050 304 1234
Sekreterare: sektorsekreterare Leena Porvali
tfn 050 382 9233
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Möteskalender
Social- och hälsovårdsutskottet
Föredragande: social- och hälsovårdsdirektör Ulla Tikkanen
tfn 050 355 3246
Sekreterare: tf. ekonomichef Tommi Koskinen
tfn 050 383 4260
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Möteskalender
Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik
Föredragande: bildningsdirektör Heidi Backman
tfn 050 566 8800
Sekreterare: ekonomichef Petri Mellanen
tfn 050 378 6711
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Möteskalender
Ungdomsutskottet
Föredragande: bildningsdirektör Heidi Backman
tfn 050 566 8800
Sekreterare: byråsekreterare Elina Pynnönen
tfn 050 375 2267
fornamn.efternamn@grankulla.fi


Möteskalender
Centralvalnämnden
Föredragande/Sekreterare: stadsjurist Lena Filipsson-Korento
tfn 050 354 0121
fornamn.efternamn@grankulla.fi


Möteskalender
Personalsektionen
Föredragande/Sekreterare: personalchef Päivi Hytönen
tfn 050 382 2754
fornamn.efternamn@grankulla.fi
Möteskalender