Valikko

rss Nyheter

26.08.2016

Stadsdirektörernas förslag till separat lösning för huvudstadsregionen i vård- och regionförvaltningsreformen

Stadsdirektörerna i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla föreslår en separat lösning för huvudstadsregionen i vård- och regionförvaltningsreformen. 

Stadsdirektörernas förslag om att inleda en gemensam beredning med statsrådet går nu vidare till behandling i stadsstyrelserna. Ärendet läggs fram för stadsstyrelserna i Helsingfors, Esbo och Vanda redan på måndag, och det behandlas på onsdag av stadsstyrelsen i Grankulla.

Ur demokratins och delaktighetens synvinkel fokuserar de centrala målen i förslaget på demokrati, kommunalt självstyre och på subsidiaritetsprincipen.

Enligt förslaget inrättas genom lag ett eget vårdområde i huvudstadsregionen. Vårdområdet svarar för bastjänsterna inom social- och hälsovården i huvudstadsregionen och har också möjlighet till egen serviceproduktion. Genom detta kvarstår också möjligheten för städerna i huvudstadsregionen att producera egna bastjänster inom social- och hälsovården. Enligt förslaget kan städerna producera sina tjänster själva, i samarbete eller skaffa dem i form av köpta tjänster från utomstående serviceproducenter. Det gemensamma vårdområdet kan också producera tjänster.

Ifråga om finansieringen utgår stadsdirektörernas förslag från att den separata lösningen ska vara neutral med avseende på det övriga Finland.

Enligt förslaget ska uppgifter som hör till städernas beslutanderätt inom huvudstadsregionen inte överföras på det nya landskapet. Ansvaret för att ordna och producera en del av de uppgifter som i nuläget tillhör statens regionförvaltning, samt tillhörande finansiering, skulle överföras till städerna i huvudstadsregionen.

Uppgifterna ifråga består av arbets- och näringstjänsterna samt tjänster för invandrare. Målet är ett närmare samarbete inom huvudstadsregionen i syfte att kunna ge invånare och företag så enhetliga tjänster som möjligt.
Stadsdirektörerna föreslår att staten och städerna i huvudstadsregionen omedelbart ska inleda lagberedningen som ligger till grund för den separata lösningen.

Om staten förhåller sig positivt till förslaget kommer städerna i huvudstadsregionen att inrätta ett tillfälligt förtroendevalt organ på bred bas, till vilket städerna utser ledamöter enligt invånarantal och politisk representation. Det gemensamma organet skulle besluta om förslaget som ges till fullmäktige.
Kervo och Kyrkslätt inbjuds att delta i beredningen av den separata lösningen. De beslutar själva om de ska delta.

Bakgrunden till stadsdirektörernas förslag är riktlinjerna för vård- och regionförvaltningsreformen som regeringen offentliggjorde den 5 april. I riktlinjerna konstateras att huvudstadsregionen utgör en befolkningskoncentration vars förhållanden och behov skiljer sig från resten av landet, och att om städerna i huvudstadsregionen utarbetar ett gemensamt förslag är regeringen beredd att utvärdera en individuell lösning för huvudstadsregionen. Om förslaget godkänns kommer Finland att utöver 18 självstyrande områden eller landskap få huvudstadsregionen som ett område med speciallagstiftning, där social- och hälsovårdsreformen och regionförvaltningsreformen genomförs på ett annat sätt än i resten av landet.

Stadsdirektörernas förslag publiceras i sin helhet på stadsstyrelsernas föredragningslistor i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla på städernas webbplatser.

Närmare information:
Stadsdirektör Jussi Pajunen, Helsingfors stad: tfn 050 310 4664
Stadsdirektör Jukka Mäkelä, Esbo stad: tfn 046 877 3953
Stadsdirektör Kari Nenonen, Vanda stad: tfn 050 62316
Stadsdirektör Christoffer Masar, Grankulla stad: tfn 050 411 0163Stadsdirektörernas förslag >

Grankulla stadsstyrelse, föredragning för mötet 31.8.2016 >
Tillbaka till rubrikerna