Valikko

rss Nyheter

16.06.2016

Planläggningen av stadshuskvarteret inleds

Målet med idétävlingen om detaljplanen för stadshuskvarteret var att samla idéer för arbetet med att ändra detaljplanen som ett led i utvecklingen av stadens centrum. Här ingår tanken att utvidga och komplettera stadsstrukturen i centrum också söder om Grankullavägen och ge hela centrum ett positivt lyft. Utöver stadshusets tomt omfattade tävlingsområdet också en tomt för flervåningshus på adressen Junghansgränden 3. Tävlingens resultat publicerades 19.5.2016.

Detaljplaneändringen inleds

Stadsstyrelsen beslutade 15.6 att detaljplanen för området ändras så att den primärt omfattar bostäder, men också skapar möjligheter för tjänster och lokaler för stadens förvaltning. Stadsstyrelsen beslutade också att förutsätta i planeringsbeslutet att möjligheterna att bevara stadshuset ska utredas, samt att ett öppet parkområde ska bevaras framför stadshuset.
De övriga kriterierna för planeringen är att det nya centrumområdet ska vara grönt, öppet och parklikt, att privata gårdar inte ska skapas, och att byggrätten inte överskrider våningsytan i det vinnande förslaget.

Invånarantalet i området uppskattas i framtiden vara 300–400 personer. Planläggningsprocessen är omfattande och räcker i flera år.


Läs om beredningen här (STS 15.6.2016 ärende 6).

Tillbaka till rubrikerna